Herunder kan du finde yderligere oplysnnger hos det ansvarlige ministerium:


Supplerende litteratur
BEK nr 913 af 30/09/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og lov om afgift af svovl og lov om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven og andre skattelove
(Kvoter)
BEK nr 1289 af 13/12/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om afskrivning på ejendomme med hjemfaldsforpligtelse m.v.
BEK nr 1287 af 13/12/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om efterfølgende af- og nedskrivninger m.v.
BEK nr 507 af 07/06/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om fastsættelse af skattemyndighed efter afskrivningsloven og ejendomsavancebeskatningsloven
CIR nr 181 af 01/12/1995 - Gældende
Cirkulære om ophævelse af lov om særlig indkomstskat m.v. og ændring af forskellige skattelove og konkursloven
CIR nr 25091 af 28/01/1994 - Gældende
Cirkulære om Arbejdsformidlingens administration i forbindelse med bekendtgørelse nr. 1201 af 27. december 1993 af lov om orlov
CIR nr 39 af 21/03/2000 - Gældende
Cirkulære om lov nr. 386 af 2. juni 1999 om ændring af ligningsloven, afskrivningsloven, personskatteloven og boafgiftsloven
SKR nr 9849 af 06/09/2017 - Gældende
Genoptagelse som følge af fejl i offentliggørelsen af TSS-cirkulære 2000-10 om Ligningsrådets vejledende anvisning om værdiansættelse af goodwill - styresignal
SKR nr 9056 af 05/01/2017 - Gældende
Genoptagelse som følge af praksisændring vedrørende afskrivning på erhvervsmæssigt benyttede bygninger vurderet som beboelsesejendomme – ligningslovens § 15 J, stk. 1 - styresignal
SKR nr 11170 af 10/08/2015 - Gældende
Genoptagelse som følge af praksisændring vedrørende opgørelse af anskaffelsessum ved afståelse af selvskabt knowhow - Styresignal
SKR nr 9263 af 14/04/2009 - Gældende
Skrivelse om Opgørelse af afskrivningsgrundlaget for investorer i anpartsprojekter II - styresignal
SKR nr 9202 af 14/04/2009 - Gældende
Skrivelse om Opgørelse af afskrivningsgrundlaget for investorer i anpartsprojekter II - styresignal
SKR nr 9252 af 19/03/2009 - Gældende
Skrivelse om Nedsættelse af anskaffelsessummen på fast ejendom med tab efter afskrivningsloven – genoptagelse - styresignal
SKR nr 9361 af 13/06/2008 - Gældende
Skrivelse om Fartøjskvoteandele – FKA – oprydningsrunde – bytte – årlige fangstmængder
SKR nr 9179 af 30/04/2008 - Gældende
Skrivelse om Opgørelse af afskrivningsgrundlaget for investorer i anpartsprojekter
SKR nr 9497 af 11/06/2007 - Gældende
Vejledende levetider for landbrugsbygninger
SKR nr 9811 af 05/10/2006 - Gældende
Skattemæssig behandling af tonnage og motorkraft
SKR nr 12418 af 26/11/2001 - Gældende
NOA-Meddelelse vedr. orlovssatser med virkning fra den 7. januar 2002
SKR nr 11773 af 02/11/2000 - Gældende
NOA-Meddelelse vedrørende orlovssatser med virkning fra 1. januar 2001KEN nr 9131 af 05/12/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. opgørelse af ejendommes skattemæssige anskaffelsessum og afståelsessum - salg af kommanditanparter
KEN nr 9671 af 26/01/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. værdiansættelse af en privat anvendt bil der indskydes i en nyetableret virksomhed - bindende svar
KEN nr 9283 af 22/12/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. beskatning af fortjeneste ved salg af anparter i et kommanditselskab
KEN nr 9819 af 08/10/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. omvalg af fusion fra skattefri til skattepligtig – omgørelse af fusion fra skattefri til skattepligtig – ændring af afskrivninger
KEN nr 9284 af 29/07/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. tonnagebeskatning – fradrag nettofinansudgifter – afskrivning goodwill/ruterettigheder, software, indretning af lejede lokaler, straksafskrivning software
KEN nr 9787 af 20/05/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse skattemæssig afskrivning på motorcykler, anvendt som udsmykning i virksomhed
KEN nr 9712 af 18/05/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. rettigheder til olie- og gasfelter i USA – afskrivning
KEN nr 9223 af 19/01/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for tab på indretning af lejede lokaler ved afståelse til uafhængige parter
KEN nr 9042 af 22/12/2009 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. investeringer i amerikanske olie- og gasrettigheder – opgørelse af afskrivningsgrundlag
KEN nr 10079 af 03/12/2009 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. »compensation payment« betalt til sælger af ejendom erhvervet af et kommanditistselskab - kurstab på gæld i fremmed valuta
KEN nr 10066 af 06/11/2009 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. beskatning af cigaretsalg ombord på færge - afskrivning på overfartsrettigheder
KEN nr 10026 af 03/09/2009 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. brugte anparter – prioriteringsydelse – anskaffelsessum – udbyderhonorar
KEN nr 10244 af 28/04/2009 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. tabsfradrag på udgifter til indretning af lejede lokaler - interesseforbundne parter
KEN nr 9492 af 20/04/2009 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. opgørelse af afskrivningsgrundlag for bygning – overgang til blandet anvendelse
KEN nr 9499 af 01/04/2009 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. opgørelse af afskrivningsgrundlag i kommanditselskab
KEN nr 10216 af 14/11/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. opgørelse af tab på bil ved overgang fra blandet til ren privat benyttelse
KEN nr 10241 af 09/07/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. opgørelse af anskaffelsessum – ændring af praksis og fristoverskridelse
KEN nr 10615 af 22/04/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. omberegning af grundværdi i 2001-niveau
KEN nr 10231 af 08/04/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. disponibel kapacitet – del af skibs anskaffelsessum
KEN nr 10633 af 06/02/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. straksfradrag for udgifter til etablering af plansilo
KEN nr 10825 af 20/11/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. udlejning af stilladser – straksafskrivning – småaktiver
KEN nr 10863 af 27/09/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for anskaffelse af malerier eller afskrivning efter afskrivningslovens § 44B – ikke godkendt
KEN nr 10898 af 17/07/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for udgifter vedrørende uindregistrerede biler – straksafskrivning på reoler
KEN nr 10914 af 14/06/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. opgørelse af afskrivningsgrundlag for andel af fast ejendom – udgifter til bl.a. udbyderhonorar ikke godkendt tillagt – fradrag for administrationsudgifter
KEN nr 10909 af 13/06/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. afskrivning på driftsmidler
KEN nr 9778 af 13/04/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Fradrag for udgifter til egenfremstillede anlægsaktiver
KEN nr 9777 af 13/04/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Fradrag for tab ved salg af ejendom
KEN nr 9325 af 29/01/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Afskrivning kørerampe bygning eller driftsmiddel
KEN nr 10260 af 09/11/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Afskrivning og straksafskrivning på tilbygning - kontorlokaler
KEN nr 10261 af 27/10/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Overskridelse af frist for ekstraordinær genoptagelse af klagerens skatteansættelse
KEN nr 10225 af 15/08/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Nægtet fradrag for afskrivning på EDB-udstyr
KEN nr 10213 af 06/07/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Salg af alle anparter i kommanditselskab fordelt over 3 år skattemæssig avance
KEN nr 10212 af 28/06/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Løn og honorarindtægter for musikpædagog fradrag for udgifter til instrumenter, noder, undervisningsmateriale mv.
KEN nr 9235 af 24/05/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Vindmølle afskrivning på skrotbeviser og kompensationsbeløb i forbindelse med opførelse af ny vindmølle
KEN nr 10172 af 06/04/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Kurs på gældsbrev
KEN nr 10207 af 04/04/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Afskrivning indretning af lejede lokaler
KEN nr 9225 af 27/02/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Opgørelse af erstatningsbeløb i forbindelse med stormskadebetaling
KEN nr 9230 af 15/02/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Afskrivning - ikke igangværende virksomhed
KEN nr 10134 af 25/01/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Overdragelsessum ved salg af aktier konkurrenceklausul - tilskud
KEN nr 9185 af 05/01/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Salg af afskrivningsberettiget ejendom af selskab stiftet i forbindelse med skattefri virksomhedsomdannelse - genvundne afskrivninger
KEN nr 10053 af 02/09/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. afskrivning på goodwill
KEN nr 10052 af 02/09/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. ophør af selskab herunder fradrag for tab på goodwill
KEN nr 9457 af 25/05/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. opgørelse af skattepligtige ejendomsavancer ved salg af udlejningsejendomme.
KEN nr 9455 af 24/05/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. afskrivning på nødstrømsanlæg.
KEN nr 9454 af 10/05/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. avance ved salg af goodwill erhvervet før 19. maj 1993. Tandlægeselskab.
KEN nr 9418 af 04/05/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. genvundne afskrivninger. Fordeling af overdragelsessum ved salg af blandet bygning.
KEN nr 9307 af 06/01/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. afskrivning vedr. betalinger til en fond i forbindelse med stiftelse af kommandit- og aktieselskaber.
KEN nr 9389 af 04/01/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. revisionsvirksomheds ombygning og indretning af kontorer i lejede lokaler.
KEN nr 9306 af 22/12/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. ugyldighed pga. tilsidesættelse af formelle regler
KEN nr 9419 af 15/11/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. kommanditists andet af udgift til selskabsadministration.
KEN nr 9798 af 05/11/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. afskrivning på blandede benyttede bygninger
KEN nr 9796 af 04/11/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. beregningsgrundlag for straksfradrag for tilbygninger til eksisterende svinestalde
KEN nr 9793 af 29/09/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. beregningsgrundlag for straksafskrivning for tilbygninger
KEN nr 9782 af 27/09/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. ugyldighed pga. manglende høring
KEN nr 9383 af 20/04/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. afskrivningsgrundlag for blandet benyttet bygninger anskaffet før 1999
KEN nr 9384 af 19/04/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. afskrivning for skærmtag over benzinstandere
KEN nr 9382 af 25/03/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. afskrivning på ejendom med 2 bygninger, hvor en blev nedrevet efter erhvervelsen
KEN nr 9246 af 12/03/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for positiv driftsmiddelsaldo ved virksomhedsophør
KEN nr 9118 af 15/01/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. anmodning om genoptagelse til selskabsbeskatningen for afskrivning på udlejet men ubenyttet bygning.
KEN nr 9117 af 23/12/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for udskiftning af dele af edb-anlæg.
KEN nr 9115 af 22/12/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. afskrivning og straksfradrag for bygning på lejet grund.
KEN nr 9244 af 19/12/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for bl.a. rådgiverassistance for investor i ejendomskommanditselskab
KEN nr 10313 af 27/11/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 27. november 2003 vedr. straksafskrivning på landbrugsejendom. Ombygning påbegyndt i 1999 og afsluttet i 2000.
KEN nr 9128 af 14/11/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. afskrivning for ombygnings- og forbedringsudgifter.
KEN nr 9116 af 07/11/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. nedrivningsfradrag på landbrugsejendom, hvor der ikke er afskrevet på driftsbygninger.
KEN nr 9727 af 21/10/2003 - Gældende
Goodwilll finansielle virksomheder koncernintern overdragelse
KEN nr 10276 af 16/10/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 16. oktober 2003 vedr. opgørelse af beregningsgrundlaget for straksfradrag.
KEN nr 10304 af 09/10/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 9. oktober 2003 vedr. selskab med udlejning af fast ejendom. Afskrivning og hårde hvidevarer.
KEN nr 10275 af 09/10/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 9. oktober 2003 i vedr. selskabs lønudgifter til at gøre et driftsmiddel funktionsdygtigt. Afskrivningsgrundlag.
KEN nr 10265 af 30/09/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 30. september 2003 vedr. afskrivningsgrundlag for en blandet benyttet bygning.
KEN nr 10270 af 29/09/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. straksafskrivning på udgifter til udskiftning af minkbure.
KEN nr 9557 af 23/09/2003 - Gældende
Virksomhedsordningen løbende ydelser
KEN nr 9708 af 05/09/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 5. september 2003 vedr. Landbrug fradrag for tab på driftsbygninger
KEN nr 9559 af 19/08/2003 - Gældende
Sambeskatning værdiansættelse af goodwill omdannelse af anpartsselskab - Tyskland
KEN nr 9695 af 11/08/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 11. august 2003 vedr. Landbrugsejendom - stormskadeerstatning
KEN nr 9672 af 25/06/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 25. juni 2003 vedr. Nedrivningsfradrag succession i ejertid
KEN nr 9671 af 24/06/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 24. juni 2003 vedr. Indretning af lejede lokaler udskiftelig gulvbelægning i bolighus - afskrivning
KEN nr 9668 af 23/06/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 23. juni 2003 vedr. 10-mandsprojekt fast ejendom - afskrivningsgrundlag
KEN nr 9635 af 20/05/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 20. maj 2003 vedr. Blandet benyttet ejendom - salg
KEN nr 9301 af 20/05/2003 - Gældende
Efterfølgende ændring af skattemæssige afskrivninger - ægtefæller
KEN nr 9646 af 09/05/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 9. maj 2003 vedr. Leasingydelser leasing eller køb på kredit
KEN nr 9634 af 01/05/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 1. maj 2003 vedr. Juletræsplantage afskrivning på udgifter til etablering af hegn
KEN nr 9628 af 14/04/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 14. april 2003 vedr. Afskrivningsprocent ved indretning af lejede lokaler
KEN nr 9633 af 04/04/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 4. april 2003 vedr. Nedrivningsfradrag ejer på nedrivningstidspunktet
KEN nr 9619 af 12/03/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 12. marts 2003 vedr. Straksafskrivning på ombygningsudgifter
KEN nr 9610 af 16/01/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 16. januar 2003 vedr. Straksafskrivning udlejning af bl.a. telte, kørestilladser, murerbukke og plastgulve
KEN nr 9611 af 08/01/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 8. januar 2003 vedr. Bygning på lejet grund straksfradrag for forbedringsudgifter
KEN nr 9556 af 01/01/2003 - Gældende
Husbåde - afskrivning
KEN nr 10190 af 27/11/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 27. november 2002 vedr. EDB software straksafskrivning byggesæt - spilleautomater
KEN nr 10191 af 07/11/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 7. november 2002 vedr. Straksfradrag landbrug tilbygning eller nybygning af stald - gyllebeholder
KEN nr 10167 af 28/10/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 28. oktober 2002 vedr. Negativ saldoværdi på driftskonto
KEN nr 10166 af 01/10/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 1. oktober 2002 vedr. Straksfradrag tilbygning ctr. nybygning
KEN nr 10146 af 12/09/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 12. september 2002 vedr. Afskrivning på garager tilknyttet beboelsesejendom
KEN nr 10145 af 10/09/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 10. september 2002 vedr. Afskrivning på bygninger rejsebureauvirksomhed undtagelsesbestemmelsen om kontorer
KEN nr 10165 af 06/08/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 6. august 2002 vedr. Stormskadeerstatning for ejendom med tilhørende bygninger og genopførelse heraf
KEN nr 10114 af 17/07/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 17. juli 2002 vedr. Afskrivning anpartsselskab - udlejningsaktiviteter
KEN nr 10104 af 13/06/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 13. juni 2002 vedr. komplementarselskab uden ejerandel i kommanditselskab.
KEN nr 10102 af 30/05/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 30. maj 2002, vedr. opførelse af bygning med skattepligtig tilskud.
KEN nr 10091 af 30/05/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 30. maj 2002 vedr. driftsmidler straksafskrivning.
KEN nr 10067 af 25/03/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 25/3 2002 vedr. afskrivning på småaktiver.
KEN nr 10066 af 13/03/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 13. marts 2002 vedr. afskrivning på ombygning af lejede lokaler.
KEN nr 10055 af 08/03/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 8/3 2002 vedr. straksafskrivning på landbrugsejendom.
KEN nr 10053 af 08/03/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 8/3 2002 vedrørende afskrivning på lejemål anvendt til ejendomsmæglervirksomhed.
KEN nr 10012 af 21/12/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 21/12 2001 vedr. afskrivningsperiode for goodwill.
KEN nr 10006 af 10/12/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 10/12 2001
KEN nr 10044 af 04/12/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 4/12 2001 vedr. overdragelse af virksomhed med negativ driftsmiddelkonto.
KEN nr 12821 af 27/11/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 10041 af 14/11/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 14/11 2001vedr. Ophør af virksomhed.
KEN nr 12587 af 12/09/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 12053 af 12/02/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 11347 af 05/04/2000 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 11152 af 22/12/1999 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 11166 af 15/12/1999 - Gældende
Ejendom benyttet til udslusningshjem for narkomaner.
KEN nr 11179 af 20/09/1999 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 11138 af 31/05/1999 - Gældende
Kommanditist - juletræsplantage
KEN nr 11133 af 27/05/1999 - Gældende
Sale and lease back-arrangement
KEN nr 11125 af 26/02/1999 - Gældende
Autoforhandler
KEN nr 60396 af 04/11/1998 - Gældende
Nedrivningsfradrag
KEN nr 60395 af 02/11/1998 - Gældende
Salg af ejendom
KEN nr 60426 af 08/09/1998 - Gældende
Overdragelse af virksomhed
KEN nr 18420 af 22/11/1991 - Gældende
Afskrivning - el-piano - musiklærer. (* 1)
KEN nr 18404 af 12/09/1991 - Gældende
Afskrivning - bygning - udleje. (* 1)
KEN nr 18174 af 24/06/1991 - Gældende
Afskrivning - en eller flere driftsbygninger. (* 1)
KEN nr 18150 af 30/04/1991 - Gældende
Afskrivning - bygning - ibrugtagning. (* 1)
KEN nr 18024 af 13/12/1990 - Gældende
Afskrivning - campinghytter.(* 1)
KEN nr 18558 af 28/09/1990 - Gældende
Afskrivning EDB-udstyr - småaktiver. (* 1)
KEN nr 18911 af 30/11/1989 - Gældende
Afskrivning, driftsmidler, windsurfere.(* 1)
KEN nr 18910 af 28/11/1989 - Gældende
Afskrivning/driftstab på driftsmidler (villatelte og windsurfere i Spanien) (* 1)
KEN nr 18901 af 27/11/1989 - Gældende
Straksafskrivning - fradragstidspunkt (* 1)
KEN nr 18859 af 25/10/1989 - Gældende
Afskrivning - bygningsbestandel - løsøre (* 1)
KEN nr 18307 af 02/05/1989 - Gældende
Afskrivning - lægehus - tilbygning. (* 1)
KEN nr 18130 af 13/02/1989 - Gældende
Virksomhedsstart - driftsudgifter (* 1)
AFG nr 9391 af 24/04/2018 - Gældende
OPP-projekt - Rensningsanlæg til hospital
AFG nr 9151 af 27/02/2018 - Gældende
Driftsmidler i leasingaftale ikke passiv kapitalanbringelse - succession
AFG nr 10369 af 19/12/2017 - Gældende
OPP-projekt - kontorbygning på lejet grund
AFG nr 10244 af 28/11/2017 - Gældende
OPP-projekt - kontorbygning
AFG nr 10243 af 28/11/2017 - Gældende
OPP-projekt - hospice
AFG nr 10097 af 24/10/2017 - Gældende
Periodisering af tilskud - straksafskrivning
AFG nr 9751 af 27/06/2017 - Gældende
Succession - ægtefæller - kapitalafkastgrundlag
AFG nr 10465 af 25/04/2017 - Gældende
Andelsselskab - udviklingsomkostninger
AFG nr 9250 af 28/02/2017 - Gældende
Koncession - servicestationer
AFG nr 9249 af 28/02/2017 - Gældende
Godkendt fradrag for tab omfattet af AL § 40 C
AFG nr 9240 af 28/02/2017 - Gældende
Fradrag for tab omfattet af afskrivningsloven § 40 C
AFG nr 10455 af 20/12/2016 - Gældende
OPP projekt, afskrivninger ejerlejligheder - ejerskab - frivillig momsregistrering
AFG nr 10176 af 25/10/2016 - Gældende
OPP-projekt - vandkulturhus
AFG nr 9549 af 24/05/2016 - Gældende
Bindende svar - Tonnageskat, overgangssaldo, udligningssaldo, fusion, succession
AFG nr 9414 af 23/02/2016 - Gældende
Bindende svar - Uafdækket pensionsordning - direktør - afløsningssum
AFG nr 9293 af 23/02/2016 - Gældende
Bindende svar - Vindmølleandele - skematiske ordning, ægtefælle mølleopstiller
AFG nr 10871 af 15/10/2015 - Gældende
Bindende svar - OPP-projekt - parkeringshus og parkeringsplads
AFG nr 10130 af 13/08/2015 - Gældende
Bindende svar - Skattemæssig kvalifikation af erstatninger udbetalt i forbindelse med udskiftning af et forsyningsnet
AFG nr 10241 af 23/06/2015 - Gældende
Bindende svar - Landbrug, delvis overdragelse til selskab
AFG nr 10222 af 23/06/2015 - Gældende
Overdragelse af knowhow og licensrettigheder til nystiftede datterselskaber
AFG nr 10206 af 23/06/2015 - Gældende
Overdragelse af knowhow og licensrettigheder til nystiftede datterselskaber
AFG nr 10185 af 23/06/2015 - Gældende
Vindmølle, erhvervsmæssig virksomhed
AFG nr 9107 af 27/01/2009 - Gældende
Afståelse af bygninger til en kommune – permanent tab af omsætning - ekspropriation
AFG nr 9772 af 28/10/2008 - Gældende
Køberet og beskatning af optionspræmie
AFG nr 9563 af 19/08/2008 - Gældende
Succession – genvundne afskrivninger, genanbringelse af ejendomsavance i industrigrunde
AFG nr 9043 af 19/08/2008 - Gældende
Kundekreds - goodwill
AFG nr 9535 af 17/06/2008 - Gældende
Betalingsrettigheder – forpagtning – vederlagsfri levering til bortforpagter
AFG nr 9338 af 17/06/2008 - Gældende
OPP-projekt – afskrivning på bygninger – ejerskab – frivillig momsregistrering
AFG nr 9322 af 17/06/2008 - Gældende
Betalingsrettigheder – bortforpagtning – vederlagsfri levering fra forpagter
AFG nr 9416 af 22/04/2008 - Gældende
Genoptagelse – afskrivning – vindmøller i tyskland - sikkerhedsoverdragelse – tysk ret
AFG nr 9397 af 22/04/2008 - Gældende
Afskrivning – fradrag vedrørende udgifter i forbindelse med etablering af et anpartsprojekt med fast ejendom til udbud til passive investorer – udgifter til advokat og konsulentbistand – know-how - ejendomsavance
AFG nr 9657 af 22/05/2007 - Gældende
Fordeling af overdragelsessum - landbrugsejendom
AFG nr 9652 af 22/05/2007 - Gældende
Working interest afskrivning virksomhedsordningen - anpartsreglerne
AFG nr 9628 af 24/04/2007 - Gældende
Leasing af bil fradrag for leasingydelse
AFG nr 9625 af 24/04/2007 - Gældende
Afskrivning vindmølle anpart ejendomsret - Tyskland
AFG nr 9618 af 24/04/2007 - Gældende
Anpartsprojekt etablering afskrivning på udgifter til formidlingshonorar og rådgivningshonorar
AFG nr 9617 af 24/04/2007 - Gældende
Moms værdepapirforvaltning Central dealing desk-funktioner - ydelser leveret til investeringsforeninger
AFG nr 9613 af 24/04/2007 - Gældende
Feriecenter afskrivning på hotellejlighed
AFG nr 9603 af 20/03/2007 - Gældende
Goodwill allokering til filial
AFG nr 9587 af 20/03/2007 - Gældende
Afskrivningsgrundlag udbyderhonorar - værdistigning
AFG nr 9566 af 20/03/2007 - Gældende
Afskrivning på bygning, der benyttes til plejehjem i Tyskland
AFG nr 9582 af 23/01/2007 - Gældende
OPP-projekt afskrivning på bygninger mv., ejerskab, frivillig momsregistrering
AFG nr 9855 af 26/09/2006 - Gældende
Vindmølle anpartsreglerne driftsrisiko produktion af elektricitet
AFG nr 9677 af 22/08/2006 - Gældende
Indskud på ophørspension ved salg af vindmølle
AFG nr 9647 af 18/07/2006 - Gældende
Afskrivning på plejehjem beliggende i England
AFG nr 9863 af 20/06/2006 - Gældende
Afskrivning accessoriske bygninger
AFG nr 9550 af 20/06/2006 - Gældende
Afskrilvning accessoriske bygninger
AFG nr 9516 af 24/05/2006 - Gældende
Vindmøller afskrivningsgrundlag udgifter til rådgivning mv. udgifter til vindstudier
AFG nr 9220 af 21/03/2006 - Gældende
CO2-kvoter overdragelse af kraftværk
AFG nr 9076 af 21/02/2006 - Gældende
Goodwill syn og skøn
AFG nr 9046 af 24/01/2006 - Gældende
Goodwill syn og skøn
AFG nr 9207 af 13/12/2005 - Gældende
Spørgsmål om erhvervsmæssig anvendelse af dragster-racerbil - afslag
AFG nr 9481 af 21/03/2005 - Gældende
Goodwill i racerkørervirksomhed
AFG nr 9579 af 19/10/2004 - Gældende
Ikke omfattet af overgangsregel afskrivningssats - transparens - skibsandele
AFG nr 9597 af 21/09/2004 - Gældende
Udgifter til ombygning af lejede lokaler interessteforbundne parter fradrag for tab ved afståelse af lejemål
AFG nr 9310 af 22/04/2004 - Gældende
Goodwill grossistselskab eneforhandling ejendomsret til kundekredsen
AFG nr 9318 af 16/12/2003 - Gældende
Afskrivningsgrundlag - ejendomsmæglerudgift
AFG nr 9026 af 23/09/2003 - Gældende
Goodwill opsplitning af interessentskab - revisionsfirma
AFG nr 9189 af 18/03/2003 - Gældende
Goodwill - værdiansættelse - beregningsgrundlaget - forrentning af aktiverne - driftsfremmede aktiver
AFG nr 9130 af 18/03/2003 - Gældende
Straksfradrag - beregningsgrundlag
AFG nr 9117 af 21/02/2003 - Gældende
Succession - nedrivning - afskrivning - ejendomsavance
AFG nr 9144 af 22/10/2002 - Gældende
Goodwill - værdiansættelse - forrentning af aktiverne
AFG nr 12536 af 11/12/2001 - Gældende
Afskrivning på accessoriske bygninger krav om driftsmæssig tilknytning
AFG nr 11950 af 20/03/2001 - Gældende
Bindende forhåndsbesked, afskrivning på immaterielle rettigheder
AFG nr 19213 af 14/12/1999 - Gældende
Bindende forhåndsbesked Værdiansættelse af goodwill
AFG nr 18010 af 12/01/1989 - Gældende
Virksomhedsordningen - beregning af kapitalafkast Statsskattedirektoratet blev spurgt, om kapitalafkastet efter virksomhedsskattelovens § 7 korrigeres for pristalsregulering efter afskrivningslovens § 5, jf. § 2, stk. 3, af en negativ saldoværdi. (* 1)
AFG nr 18745 af 12/10/1988 - Gældende
Afskrivningslovens § 34 A (lease back). Bindende forhåndsbesked. (* 1)
AFG nr 18930 af 21/12/1987 - Gældende
Et særligt tilfælde vedr. periodisering af erstatninger. (* 1)
UDT nr 9676 af 28/10/2003 - Gældende
Refusion af registreringsafgift - afskrivningssaldo
UDT nr 9131 af 28/03/2003 - Gældende
Grundlaget for beregning af straksfradrag af ombygnings- og forbedringsudgifter
UDT nr 11257 af 30/03/2000 - Gældende
Erstatning for skade på fast ejendom. Eget arbejde.