Supplerende litteratur
BEK nr 1300 af 15/12/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om fastsættelse af værdien af brugs-, rente- eller indtægtsnydelser ved beregning af arveafgift
BEK nr 930 af 04/10/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om arveafgift
BEK nr 928 af 04/10/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om boafgifter og gaveafgift m.v.
(Boafgiftsbekendtgørelsen)
CIR nr 185 af 17/11/1982 - Gældende
Cirkulære om værdiansættelsen af aktiver og passiver i dødsboer m.m. og ved gaveafgiftsberegning
CIR nr 83 af 09/06/2000 - Gældende
Cirkulære om ophævelse af cirkulære nr. 64 af 21/5 1984 om beskatning af renter af forsikringsbeløb, der er omfattet af arveafgiftslovens § 5 a)
CIR nr 39 af 21/03/2000 - Gældende
Cirkulære om lov nr. 386 af 2. juni 1999 om ændring af ligningsloven, afskrivningsloven, personskatteloven og boafgiftsloven
CIR nr 14 af 27/01/2000 - Gældende
Cirkulære om lov om ændring af boafgiftsloven og ligningsloven
CIR nr 101 af 25/06/1999 - Gældende
Cirkulære om lov nr. 143 af 17. marts 1999 om ændring af boafgiftsloven og pensionsbeskatningsloven
CIR nr 60 af 08/04/1998 - Gældende
Cirkulære om lov nr. 976 af 17. december 1997 om ændring af kildeskatteloven, virksomhedsskatteloven, konkursskatteloven og boafgiftsloven (Ægtefællers fordeling af resultat fra fælles drevet erhvervsvirksomhed og lempelse af beskatningen af gaver mellem ugifte samlevende m.v.)
SKR nr 11038 af 05/02/2015 - Gældende
Styresignal i forbindelse med ophævelse af formueskattekursen
SKR nr 9266 af 21/04/2009 - Gældende
Skrivelse om Beskatning af fribolig – løbende ydelser – genoptagelse af skatteansættelser på grund af afgørelse fra Højesteret om beskatning af fribolig - styresignal
SKR nr 9205 af 21/04/2009 - Gældende
Skrivelse om Beskatning af fribolig – løbende ydelser – genoptagelse af skatteansættelser på grund af afgørelse fra Højesteret om beskatning af fribolig - styresignal
SKR nr 9571 af 03/01/2006 - Gældende
Justering af gældende kapitaliseringsfaktorer


KEN nr 9129 af 06/12/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. ansættelse af gaveafgiftsgrundlaget i forbindelse med overdragelse af anparter i virksomhed mellem familiemedlemmer
KEN nr 9722 af 03/07/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. overdragelse af ejendom ved gave - bindende svar
KEN nr 10049 af 22/10/2009 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. opgørelse af skattekurs – gaveoverdragelse af anparter
KEN nr 10022 af 29/06/2009 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. afvisning af bindende svar
KEN nr 10243 af 27/08/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. skatteansættelse af bo vedr. ejendomsavance
KEN nr 10616 af 17/06/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. anparter overdraget ved gave - skattekurs - handelsværdi
KEN nr 10846 af 07/11/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fastsættelse af handelsværdi ved deloverdragelse af ejendom
KEN nr 10929 af 16/05/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. gaveafgift – beregningsgrundlag – ejerlejlighed solgt til datter – værdiansættelsescirkulæret - +/- 15 %
KEN nr 9341 af 20/02/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Sejlklub udlejning af gæstepladser indtægter indgår i foreningens almindelige drift
KEN nr 9340 af 19/01/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Gaveafgift af gaveoverdragelse
KEN nr 10140 af 24/01/2206 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Tinglysningsafgift gaveafgift overdragelse af landbrugsejendom
KEN nr 9726 af 06/12/2005 - Gældende
Landsskatterettens kendelse vedr. gave til datter fra forældre et eller to bundfradrag
KEN nr 9333 af 17/02/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. værdiansættelse af fast ejendom ved deloverdragelse fra mor til datter
KEN nr 9382 af 15/02/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. gaveafgift ved nedskrivning af gæld. Bundfradrag.
KEN nr 10036 af 15/02/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 15. februar 2002 vedrørende mælkekvote
KEN nr 10027 af 22/01/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 22/1 2001. Værdiansættelse af gæld ved overdragelse af ejendom. Gaveafgift.
KEN nr 11124 af 11/03/1999 - Gældende
Gaveafgift/stempelafgift
KEN nr 18323 af 02/04/1990 - Gældende
Aktieoverdragelse - værdiansættelse - forventning - lighedsgrundsætning. (* 1)
KEN nr 18919 af 17/12/1987 - Gældende
Gaveafgift, værdiansættelse, gældsbrev. (* 1)
AFG nr 9271 af 20/03/2018 - Gældende
Trust - Liechtenstein - arv - transparens
AFG nr 10082 af 26/09/2017 - Gældende
Amerikansk trust anset for skattemæssigt transparent
AFG nr 10064 af 26/09/2017 - Gældende
Trust - transparens - gave
AFG nr 10029 af 29/08/2017 - Gældende
Udenlandsk kapitalforsikring - Opsigelse - skatte- og afgiftspligt
AFG nr 10032 af 27/09/2016 - Gældende
Trust - transparent - gave
AFG nr 9861 af 30/08/2016 - Gældende
Foundation - transparent - stiftelse af en dansk almenvelgørende fond - arv
AFG nr 9482 af 26/04/2016 - Gældende
Bindende svar - Arv - Gave - Formueoverdragelse - Gaveafgiftspligtig - Trust
AFG nr 9075 af 27/01/2009 - Gældende
Køberet – fast ejendom - værdiansættelse
AFG nr 9346 af 20/05/2008 - Gældende
”Forkøbsret” i testamente – udnyttet i levende live
AFG nr 9057 af 26/09/2006 - Gældende
Forældresalg
UDT nr 9010 af 03/01/2006 - Gældende
Justering af gældende kapitaliseringsfaktorer
UDT nr 9023 af 16/12/2003 - Gældende
Justering af gældende kapitaliseringsfaktorer
UDT nr 9121 af 18/02/2003 - Gældende
Justering af gældende kapitaliseringsfaktorer
UDT nr 11666 af 19/12/2000 - Gældende
Kursfastsættelse af pantebreve
UDT nr 11425 af 22/06/2000 - Gældende
Kursfastsættelse af pantebreve