BEK nr 410 af 27/05/1999 - Gældende
Bekendtgørelse om fritagelse for indberetning af acontoudlodninger fra dødsboer m.v.

KEN nr 9729 af 30/08/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. skattefritagelse af dødsbo - beløbsgrænse
KEN nr 9760 af 09/09/2011 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. tilbagebetaling af indeholdt A-skat, arbejdsmarkedsbidrag samt skat af aktieindkomst
KEN nr 10022 af 29/06/2009 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. afvisning af bindende svar
KEN nr 10248 af 20/08/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. beskatning af kapitalindkomst ved salg af aktier
KEN nr 10899 af 27/06/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fortjeneste ved afståelse af tidligere blandet benyttet ejendom
KEN nr 10046 af 21/07/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. vedligeholdelsesudgifter vedr. udlejningsejendom ved arveudlæg med succession
KEN nr 9812 af 07/12/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fremførsel af underskud fra afdød ægtefælle, hvor der var givet gældsnedsættelse efter ordning med kreditorer
KEN nr 10086 af 03/05/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 3. maj 2002 vedr. dødsbobeskatning.
KEN nr 10080 af 08/04/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 8. april 2002 vedr. aktieindkomst i bobeskatningsperioden.
KEN nr 10003 af 19/11/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 19/11 2001
KEN nr 12281 af 30/05/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse
AFG nr 10289 af 08/05/2015 - Gældende
Bindende svar - Fraflytterskat - aktieavance - ægtefæller
AFG nr 10292 af 28/04/2015 - Gældende
Bindende svar - Skattefri ophørsspaltning uden tilladelse
AFG nr 9670 af 22/05/2007 - Gældende
Lejlighed uden bopælspligt erhvervet og anvendt som sommerbolig
AFG nr 9743 af 22/08/2006 - Gældende
Aktier generationsskifte - dødsbo
AFG nr 9360 af 19/04/2005 - Gældende
Nedsættelse af anskaffelsessum for landbrugsejendom med afdødes vederlag for mælkekvoter, da ejendommen var udloddet fra dødsboet med succession
AFG nr 9283 af 10/12/2002 - Gældende
Succession ved udlodning af en erhvervsvirksomhed fra et dødsbo - fast ejendom