Herunder kan du søge yderligere oplysninger hos det ansvarlige ministerium:


Supplerende litteratur


BEK nr 1076 af 20/09/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1 i lov om ændring af lov om politiets virksomhed og toldloven (Politiets anvendelse af databaserede analyseredskaber og adgang til oplysninger om flypassagerer)
BEK nr 903 af 26/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om Forsvarets bistand til politiet og etablering af midlertidige militære områder
BEK nr 1080 af 20/09/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om politiets anvendelse af automatisk nummerpladegenkendelse (ANPG)
BEK nr 1079 af 20/09/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Politiets Efterforskningsstøttedatabase (PED)
BEK nr 1078 af 20/09/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om politiets behandling af oplysninger i forbindelse med tværgående informationsanalyser
BEK nr 1445 af 01/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om visse offentlige kampe inden for kampsport
BEK nr 372 af 25/04/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer
(Risikobekendtgørelsen)
BEK nr 882 af 04/07/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om behandling af personoplysninger, der leveres eller modtages i henhold til Prümafgørelsen om udveksling af oplysninger om dna-profiler, fingeraftryk og køretøjer m.v.
BEK nr 9723 af 02/02/2006 - Gældende
Rigspolitichefen A Kundgørelse II Nr. 55 om anbringelse af berusede personer i politiets detentioner
BEK nr 511 af 20/06/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed mv., samt politiets adgang til at iværksætte midlertidige foranstaltninger
(Ordensbekendtgørelsen)
BEK nr 502 af 17/06/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om offentlige forlystelser
BEK nr 988 af 06/10/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om detentionsanbringelse
BEK nr 978 af 21/09/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om politiets anvendelse af visse magtmidler m.v.
CIR nr 11263 af 25/06/1991 - Gældende
Cirkulæreskrivelse til politiet om tilladelse til 'elastik-spring'.
CIR nr 8 af 09/01/1974 - Gældende
Cirkulære om anvendelse af beskyttet musik ved offentlige forlystelser.
VEJ nr 9319 af 31/03/2017 - Gældende
Vejledning om meddelelse af zoneforbud efter ordensbekendtgørelsens § 6, stk. 4
SKR nr 11123 af 07/06/1967 - Gældende
Skrivelse om børns adgang til at deltage i spil i tivolier. (* 1)
CIS nr 9043 af 29/06/2004 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om stikprøvevisitation i medfør af politilovens § 6
(Til politi og anklagemyndighed)
CIS nr 11185 af 03/09/1993 - Gældende
Cirkulæreskrivelse til samtlige politimestre og politidirektøren i København.
CIS nr 11329 af 02/09/1991 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om tilladelse til opstilling af vandrutschebaner efter normalpolitivedtægtens § 48 (til samtlige politimestre og politidirektøren i København)
CIS nr 11381 af 29/06/1983 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om ændring af normalpolitivedtægtens § 32, stk. 3.
MED nr 67 af 08/05/1989 - Gældende
Meddelelse om ændring af normalpolitivedtægten.
MED nr 80 af 27/06/1983 - Gældende
Meddelelse om ændring af normalpolitivedtægten.