Herunder kan du søge yderligere oplysninger hos det ansvarlige ministerium:


Supplerende litteratur

Formularer
BEK nr 1322 af 10/12/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven), lov om ændring af selskabsloven, årsregnskabsloven og lov om værdipapirhandel m.v. (Øget adgang til oplysninger om ihændehaveraktier for offentlige myndigheder og ændring af betaling for regnskabskontrollen med visse virksomheder) og lov om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger samt administrativt samarbejde på beskatningsområdet
BEK nr 1385 af 15/11/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, årsregnskabsloven og lov om Det Centrale Virksomhedsregister (Indførelse af iværksætterselskaber, nedsættelse af minimumskrav til anpartsselskabers selskabskapital, afskaffelse af muligheden for at stifte nye selskaber med begrænset ansvar omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder m.v.)
BEK nr 135 af 22/02/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven), ikrafttræden af § 2 i lov om ændring af årsregnskabsloven og selskabsloven og ikrafttræden af lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)
BEK nr 172 af 22/02/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om aktieselskaber og anpartsselskaber (selskabsloven)
BEK nr 488 af 18/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen
BEK nr 1466 af 25/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen
(Anmeldelsesbekendtgørelsen)
BEK nr 1661 af 14/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om offentliggørelse af meddelelser fra statslige aktieselskaber
(Erhvervsstyrelsen)
BEK nr 932 af 21/08/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om Det Centrale Virksomhedsregister og www.cvr.dk
(CVR-bekendtgørelsen)
BEK nr 344 af 30/03/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om medarbejderrepræsentation i aktie- og anpartsselskaber
BEK nr 1120 af 24/09/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om kapitalselskabers forpligtelser ved registrering af konvertible gældsbreve i en værdipapircentral
BEK nr 1119 af 24/09/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om tilbudsgiveres indløsningspligt og indløsningsret ved et overtagelsestilbud
BEK nr 275 af 25/03/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om lån m.v. til udenlandske moderselskaber

KEN nr 10226 af 06/06/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse efter orlov - parts- og vidneforklaringer
AFG nr 9299 af 20/03/2018 - Gældende
Flytning af hjemsted til Danmark - fast driftssted - underskud