Herunder kan du søge yderligere oplysninger hos det ansvarlige ministerium:


Supplerende litteratur

BEK nr 638 af 30/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om Tilbudsportalen
(Tilbudsportalbekendtgørelsen)
BEK nr 652 af 25/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn på ældreområdet
BEK nr 616 af 25/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om plejehjemsoversigten
BEK nr 80 af 29/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen
BEK nr 1438 af 06/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om voksenansvar for anbragte børn og unge
BEK nr 1252 af 20/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven
BEK nr 1251 af 13/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om socialtilsyn
(Socialtilsynsbekendtgørelsen)
BEK nr 1249 af 13/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område
BEK nr 1248 af 13/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse
BEK nr 1247 af 13/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven
BEK nr 1246 af 13/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance efter serviceloven
BEK nr 1245 af 13/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom
BEK nr 1244 af 13/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om egenbetaling for midlertidigt ophold i boformer efter servicelovens §§ 109 og 110
BEK nr 1231 af 13/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter lov om social service
BEK nr 1017 af 19/08/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social service samt betaling for unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner
BEK nr 715 af 31/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark eller på Færøerne
BEK nr 647 af 31/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark og Grønland
BEK nr 330 af 27/03/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om social service
BEK nr 1631 af 16/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde
BEK nr 809 af 23/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om plejefamilier
BEK nr 717 af 09/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om hjælp til børn og unge, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp eller særlig støtte
BEK nr 304 af 20/03/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om tilrettelæggelse af samt kvalitetsstandarder for de forebyggende hjemmebesøg efter servicelovens § 79 a
BEK nr 975 af 25/08/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om forsøgsordninger efter lov om social service
BEK nr 1576 af 27/12/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter servicelovens §§ 79, 83 og 84
BEK nr 1575 af 27/12/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter servicelovens §§ 83, 83 a og 86
BEK nr 1573 af 27/12/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering pr. 1. januar 2015 af satser for kost og logi ved formidlet døgnophold efter lov om social service
BEK nr 1324 af 10/12/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger
BEK nr 817 af 27/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation - VISO - i Socialstyrelsen
BEK nr 430 af 30/04/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter § 101 i lov om social service
BEK nr 1389 af 11/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om afgrænsning af tilbagebetalingspligt og sikring ved pant for hjælp ydet til boligindretning og skift af bolig
BEK nr 1153 af 01/10/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om børnehuse
BEK nr 718 af 19/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om refusionsbeløb til lejer i udslusningsbolig
BEK nr 715 af 19/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om lejerrettigheder til beboere i visse botilbud efter serviceloven
BEK nr 714 af 19/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om garanti for social behandling for stofmisbrug til unge under 18 år i særlige tilfælde
BEK nr 712 af 19/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om betaling for ophold i anbringelsessteder for børn og unge under 18 år samt for døgnophold og udslusningsophold for unge i alderen 18 til og med 22 år
BEK nr 370 af 12/04/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v.
BEK nr 344 af 26/03/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om frit valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis efter servicelovens § 91 og om kvalitetskrav til leverandører af hjemmehjælp efter servicelovens § 83
BEK nr 873 af 29/08/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om statsrefusion i særligt dyre enkeltsager efter lov om social service
BEK nr 235 af 09/03/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om betingelser for ledsageordningen efter serviceloven
BEK nr 483 af 19/05/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om aflønning og befordringsudgifter m.v. i beskyttet beskæftigelse, særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb og aktivitets- og samværstilbud
BEK nr 1466 af 16/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen efter lov om social service
BEK nr 1076 af 14/09/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om adgangen til frit valg af boligindretning efter lov om social service
BEK nr 75 af 22/01/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om kvalitetsstandard for botilbud efter § 108 i serviceloven
BEK nr 1296 af 15/12/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om ydelser efter lov om social service under midlertidige ophold i udlandet
BEK nr 1004 af 26/10/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om udviklingsråd som led i kommunalreformen
BEK nr 583 af 23/06/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om familievejlederordningen efter lov om social service § 11
BEK nr 1034 af 20/08/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til ophold i særlige dagtilbud og særlige klubtilbud til børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
BEK nr 1033 af 20/08/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om forældrebestyrelser i særlige dagtilbud
BEK nr 372 af 17/04/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om videregivelse af oplysninger om børn og unge under 18 år med nedsat synsfunktion til og fra Synsregistret, der føres af Kennedy Instituttet - Statens Øjenklinik (KISØ)
BEK nr 1748 af 20/12/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om befordringsgodtgørelse og dækning af andre nødvendige rejseudgifter i sager, hvor Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service anviser specialrådgivningsydelser
BEK nr 1387 af 12/12/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 108
BEK nr 1384 af 12/12/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om fremgangsmåden ved opgørelse af indtægtsgrundlaget for visse sociale ydelser for lønmodtagere, der gør tjeneste på skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister
(DIS-bekendtgørelsen)
BEK nr 1177 af 24/11/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om kommunens tilskud til brug for klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge
BEK nr 782 af 06/07/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om overtagelse af aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte i regionale sociale tilbud og i regionale almene ældreboliger m.v., herunder regler om fordeling af pensionsforpligtelser, der overtages af en kommunalbestyrelse
BEK nr 631 af 15/06/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter § 109 i lov om social service
VEJ nr 9286 af 26/04/2018 - Gældende
Vejledning om ledsageordning, kontaktperson til døvblinde, funktionsevnemetoden, beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud
VEJ nr 9096 af 21/02/2018 - Gældende
Vejledning om botilbud m.v. til voksne
(Botilbudsvejledningen)
VEJ nr 9043 af 29/01/2018 - Gældende
Vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper
VEJ nr 10328 af 19/12/2017 - Gældende
Vejledning om hjælp til boligindretning og boligskift
VEJ nr 10266 af 19/12/2017 - Gældende
Vejledning om det frivillige område efter serviceloven
VEJ nr 10264 af 19/12/2017 - Gældende
Vejledning om godkendelses- og tilsynsordning for foreninger og private virksomheder, der varetager arbejdsgiverfunktioner i ordninger efter servicelovens §§ 95 og 96
VEJ nr 10326 af 18/12/2017 - Gældende
Vejledning om støtte til køb af bil og individuel befordring
VEJ nr 10286 af 15/12/2017 - Gældende
Vejledning om regulering pr. 1. januar 2018 af visse satser m.v. på Børne- og Socialministeriets område
VEJ nr 10327 af 14/12/2017 - Gældende
Vejledning om behandlingstilbud på det sociale stofmisbrugsområde m.v.
VEJ nr 10324 af 14/12/2017 - Gældende
Vejledning om støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder
VEJ nr 10280 af 14/12/2017 - Gældende
Vejledning om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse
VEJ nr 10325 af 12/12/2017 - Gældende
Vejledning om kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance
VEJ nr 10284 af 11/12/2017 - Gældende
Vejledning om socialpædagogisk bistand, støtte- og kontaktpersoner, behandling og pasning af nærtstående efter reglerne i serviceloven
VEJ nr 9347 af 28/03/2017 - Gældende
Vejledning om servicelovens formål og generelle bestemmelser i loven (Vejledning nr. 1 til serviceloven)
VEJ nr 10370 af 21/12/2016 - Gældende
Vejledning om voksenansvar for anbragte børn og unge (Vejledning til lov om voksenansvar for anbragte børn og unge samt bekendtgørelse om voksenansvar for anbragte børn og unge)
VEJ nr 9857 af 31/08/2016 - Gældende
Vejledning om kommunernes handlepligt og handlemuligheder i forhold til udsættelsestruede eller udsatte lejere
VEJ nr 9341 af 08/05/2015 - Gældende
Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven
VEJ nr 9300 af 30/04/2015 - Gældende
Vejledning om socialtilsyn
VEJ nr 9047 af 28/01/2015 - Gældende
Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven)
VEJ nr 9007 af 07/01/2014 - Gældende
Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier
(Vejledning nr. 3 til serviceloven)
VEJ nr 9810 af 27/07/2007 - Gældende
Klagevejledning for stofmisbrugere i behandling
(Fælles for den sundhedsfaglige og den sociale behandling)
VEJ nr 9350 af 18/04/2006 - Gældende
Vejledning om sundhedspersoners underretningspligt over for kommunen
(til landets sygehuse, skadestuer og alment praktiserende læger)
SKR nr 9624 af 22/06/2018 - Gældende
Meddelelse om omlægning af særlige dagtilbud efter servicelovens § 32 (Til samtlige kommunalbestyrelser)
SKR nr 10344 af 22/12/2017 - Gældende
Skrivelse om orientering om regelændringer til udmøntning af aftalen om revision af servicelovens voksenbestemmelser (Til alle kommunalbestyrelser og regionsråd)
SKR nr 10137 af 10/11/2017 - Gældende
Orientering om samspillet mellem regler om partsrepræsentation og værgemål og sagsbehandlingsregler ved behandling af sager på socialområdet (Til samtlige kommuner m.fl.)
SKR nr 9548 af 18/05/2017 - Gældende
Orienteringsskrivelse om hjemmetræning: Vedrørende servicelovens § 32 a, stk. 6, om støtte til hjælpere, supervisorer m.v., herunder rækkevidden af Ankestyrelsens principafgørelse 9-17 Til samtlige medlemmer i kommunalbestyrelserne
SKR nr 10365 af 15/12/2016 - Gældende
Skrivelse om tilrettelæggelse af hjælp og støtte efter serviceloven og folkeskolelovgivningen til børn med handicap og deres familier
SKR nr 10489 af 01/07/2016 - Gældende
Skrivelse om servicelovens anvendelsesområde i forhold til asylansøgere og udlændinge uden lovligt ophold (Til samtlige kommuner m.fl.)
SKR nr 9699 af 30/06/2015 - Gældende
Skrivelse om orientering om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn (Tilbud om anonym, ambulant behandling af stofmisbrugere m.v.)
SKR nr 9698 af 30/06/2015 - Gældende
Skrivelse om orientering om ændring af lov om social service (Udvidet og styrket indsats for kvinder på krisecentre og orienteringspligt for kvindekrisecentre og forsorgshjem, herberger m.v.)
SKR nr 9003 af 05/01/2015 - Gældende
Skrivelse om socialpædagogisk ledsagelse for voksne med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
SKR nr 9001 af 05/01/2015 - Gældende
Orientering om ændringer i servicelovens regler om merudgiftsydelse til børn med nedsat funktionsevne eller indgribende lidelse m.v.
SKR nr 10343 af 19/12/2014 - Gældende
Orientering om lov om ændring af lov om social pension
(Genindførelse af tidligere gældende regler for optjening af ret til folkepension for flygtninge)
SKR nr 9033 af 23/01/2014 - Gældende
Skrivelse om lov om ændring af lov om social service
SKR nr 9014 af 10/01/2014 - Gældende
Skrivelse om ny vejledning om særlig støtte til børn unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven)
SKR nr 9843 af 19/12/2013 - Gældende
Skrivelse om ændringer i bekendtgørelse om afgrænsning af tilbagebetalingspligt og sikring ved pant for hjælp ydet til boligindretning og skift af bolig
SKR nr 9840 af 19/12/2013 - Gældende
Skrivelse om ændring af lov om ændring af serviceloven (Udskydelse af revision af servicelovens § 123 d om brug af alarm- eller pejlesystemer)
SKR nr 9977 af 18/12/2013 - Gældende
Skrivelse om orientering om ændringer i servicelovens og retssikkerhedslovens regler om mulighed for opretholdt anbringelse samt ændring i reglerne om supervision og efteruddannelse til plejefamilier
SKR nr 9351 af 05/07/2013 - Gældende
Skrivelse om helbredstillæg til høreapparater
SKR nr 9238 af 17/05/2013 - Gældende
Skrivelse om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
(Kriminalpræventive sociale indsatser)
SKR nr 9216 af 15/05/2013 - Gældende
Orientering om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og forskellige andre love (forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område).
SKR nr 9215 af 14/05/2013 - Gældende
Skrivelse om ændring af bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud
SKR nr 9270 af 26/06/2012 - Gældende
Skrivelse med orientering om ændring i bekendtgørelse om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse
Til samtlige kommunalbestyrelser og regionsråd
SKR nr 9269 af 26/06/2012 - Gældende
Skrivelse med orientering om ændringer i bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance efter serviceloven
(Til samtlige kommunalbestyrelser)
SKR nr 9299 af 21/06/2012 - Gældende
Skrivelse med orientering om lov om ændring af lov om social service (Styrkelse af indsatsen over for familier med børn og unge, der har behov for særlig støtte)
(Til samtlige kommuner)
SKR nr 9231 af 31/05/2012 - Gældende
Skrivelse med orientering om vedtagelse af L 140
(Til samtlige kommuner og regioner, KL og Danske Regioner)
SKR nr 9212 af 31/05/2011 - Gældende
Skrivelse med orientering om bekendtgørelse om aflønning og befordringsudgifter m.v. i beskyttet beskæftigelse, særligt tilrettelagt beskæftigelsesforløb og aktivitets- og samværstilbud
(Til samtlige kommuner og regioner m.fl.)
SKR nr 9187 af 26/05/2011 - Gældende
Skrivelse med orientering om lov om ændring af lov om social service (Regulering af besøgsrestriktioner i boligformer med tilknyttet personale og fællesboligarealer samt tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp m.v. i hjemmeplejen)
(Til samtlige kommuner m.fl.)
SKR nr 9186 af 18/05/2011 - Gældende
Skrivelse med orientering om kommunernes mulighed for at føre tilsyn med BPA-ordninger
(Til samtlige kommunalbestyrelser)
SKR nr 9150 af 06/05/2011 - Gældende
Skrivelse med orientering om hjemmetræning efter servicelovens § 32 og brug af trykkammerbehandling, respirationsterapi og udstyr til respirationsterapi
(Til samtlige kommunalbestyrelser)
SKR nr 9126 af 02/05/2011 - Gældende
Skrivelse med orientering om ændringer i funktionsevnebekendtgørelsen
(Til samtlige kommunalbestyrelser)
SKR nr 9037 af 24/02/2011 - Gældende
Skrivelse med orientering om ny vejledningsserie vedr. serviceloven
SKR nr 9000 af 07/01/2011 - Gældende
Skrivelse med orientering om bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger)
(Ændret ansøgningsfrist og fastsættelse af tilskudsmaksimum pr. bolig)
SKR nr 9542 af 29/09/2010 - Gældende
Skrivelse om revision af bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet
(Samtlige kommuner, regioner m.fl.)
SKR nr 9710 af 18/06/2010 - Gældende
Skrivelse med orientering om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forældreansvarsloven (Barnets reform)
(Til samtlige kommuner m.fl.)
SKR nr 9107 af 25/03/2010 - Gældende
Skrivelse om offentliggørelse af bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v.
SKR nr 9081 af 26/02/2010 - Gældende
Skrivelse om ændring af reglerne for hjælp efter serviceloven under midlertidige ophold i udlandet
(Til samtlige kommunalbestyrelser)
SKR nr 9003 af 05/01/2010 - Gældende
Skrivelse om nye principafgørelser om personkredsen for merudgiftsydelsen i servicelovens § 100
(Til samtlige kommunalbestyrelser)
SKR nr 9394 af 22/06/2009 - Gældende
Skrivelse om bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp mv. (Beregning af servicebevisets værdi mv.)
SKR nr 9826 af 10/11/2008 - Gældende
Skrivelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, bo- og behandlingstilbud, jf. bekendtgørelse nr. 349 af 9. maj 2008
SKR nr 9229 af 29/05/2008 - Gældende
Skrivelse med orientering om pensionslovsændringer
(Øget bundfradrag for folkepensionister, reduceret beskæftigelseskrav ved opsat pension og sikkerhed for ret til førtidspension)
SKR nr 9147 af 28/04/2008 - Gældende
Skrivelse med orientering om ændring af lov om social service (Takst for driftsorienteret tilsyn)
(Til samtlige kommuner og regioner m.fl.)
SKR nr 9183 af 02/04/2008 - Gældende
Skrivelse med orientering om lov om ændring af lov om social service (Godkendelse af private behandlingstilbud for stofmisbrugere)
(Til samtlige kommuner m.fl.)
SKR nr 9575 af 12/07/2007 - Gældende
Skrivelse med orientering om bekendtgørelse om refusion af offentlige sundhedsudgifter og udgifter til visse sociale ydelser i henhold til overenskomster med andre stater eller til EF-retten
(Til samtlige kommuner, regioner m.fl.)
SKR nr 9429 af 06/06/2007 - Gældende
Skrivelse med orientering om ændring af lov om social service (tilsyn på plejehjem og i plejeboliger m.v.)
(Til samtlige kommuner m.fl.)
SKR nr 9320 af 18/04/2007 - Gældende
Skrivelse med orientering om bekendtgørelse om videregivelse af oplysninger om børn og unge under 18 år med nedsat synsfunktion til og fra Synsregistret, der føres af Kennedy Instituttet - Statens Øjenklinik (KISØ)
(Til samtlige kommuner m.fl.)
SKR nr 10029 af 14/11/2006 - Gældende
Skrivelse om bekendtgørelse om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud
SKR nr 9828 af 12/10/2006 - Gældende
Skrivelse med orientering om bekendtgørelse om statsrefusion i særligt dyre enkeltsager efter § 176 i lov om social service
(Til kommunalbestyrelser m.fl.)
SKR nr 9483 af 19/07/2006 - Gældende
Skrivelse med orientering om 3 bekendtgørelser på Socialministeriets område, som led i kommunalreformen
(Til kommunalbestyrelser m.fl.)
SKR nr 9362 af 27/06/2006 - Gældende
Orienteringsskrivelse om bekendtgørelser på det sociale område, på det almene ældreboligområde og på ligestillingsområdet, som er revideret som led i kommunalreformen.
(Til kommunalbestyrelser m.fl.)
SKR nr 9240 af 25/04/2006 - Gældende
Skrivelse om lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Omkostningsbestemte takster for kommunale tilbud).
(Til kommunalbestyrelserne mv.)
SKR nr 9098 af 10/03/2006 - Gældende
Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om den nationale videns og specialrådgivningsorganisation - VISO, bekendtgørelse om Tilbudsportalen og bekendtgørelse om udviklingsråd som led i kommunalreformen
(Til kommunalbestyrelser m.fl.)
SKR nr 9071 af 21/02/2006 - Gældende
Skrivelse med orientering om ændring af lov om social service, lov om almene boliger m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Krav til kommunernes sagsbehandling i visse sociale sager m.v.)
(Til samtlige kommuner, amtskommuner og sociale nævn m.fl.)
SKR nr 9037 af 31/01/2006 - Gældende
Skrivelse om bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde
SKR nr 9325 af 04/06/2003 - Gældende
Skrivelse om orientering om lovforslag
CIS nr 10199 af 24/11/2017 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om regulering af betaling for hjælp efter servicelovens § 84 pr. 1. januar 2018 efter serviceloven (Til samtlige kommunalbestyrelser m.fl.)
CIS nr 10197 af 24/11/2017 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om regulering af betaling for plejehjem pr. 1. januar 2018 efter serviceloven
CIS nr 10196 af 24/11/2017 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om beregning af plejevederlag til pasning af døende pr. 1. januar 2018 efter serviceloven
CIS nr 10195 af 24/11/2017 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om regulering af maksimal egenbetaling for madservice pr. 1. januar 2018 efter serviceloven (Til samtlige kommunalbestyrelser m.fl.)
CIS nr 10211 af 23/11/2016 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om regulering af maksimal egenbetaling for madservice pr. 1. januar 2017 efter serviceloven (Til samtlige kommunalbestyrelser m.fl.)
CIS nr 10210 af 23/11/2016 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om beregning af plejevederlag til pasning af døende pr. 1. januar 2017 efter serviceloven
CIS nr 10209 af 23/11/2016 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om regulering af betaling for plejehjem pr. 1. januar 2017 efter serviceloven
CIS nr 10207 af 23/11/2016 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om regulering af betaling for hjælp efter servicelovens § 84 pr. 1. januar 2017 efter serviceloven (Til samtlige kommunalbestyrelser m.fl.)
CIS nr 11237 af 23/11/2015 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om regulering af betaling for hjælp efter servicelovens § 84 pr. 1. januar 2016 efter serviceloven Til samtlige kommunalbestyrelser m.fl.
DOM nr 19185 af 20/04/1994 - Gældende
Uberettiget ophævelse af plejekontrakt
KEN nr 9823 af 04/10/2018 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 51-18 om midlertidigt botilbud - mindre indgribende foranstaltninger - kompensationsprincip
KEN nr 9784 af 19/09/2018 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 49-18 om hjælpemiddel - varigt nedsat psykisk funktionsevne - væsentlighed - servicehund
KEN nr 9750 af 07/09/2018 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 46-18 om anbragte børn - samvær - afbrydelse af kontakten - børn og unge-udvalgets kompetence - en måned forstås som 4 uger
KEN nr 9631 af 09/08/2018 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 44-18 om hjælpemiddel - forbrugsgode - merudgift - sektoransvar - apoteksprodukt - behandlingsredskab
KEN nr 9549 af 04/07/2018 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 43-18 om hjælpemiddel - foddeformitet - ortopædiske fodindlæg - ortopædisk fodtøj
KEN nr 9534 af 03/07/2018 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 42-18 om overvåget samvær - afbrydelse af kontakt - formodning om overgreb - nødvendigt af hensyn til barnets udvikling og sundhed - indstilling til børn og unge-udvalget
KEN nr 9491 af 22/06/2018 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 34-18 om vedligeholdelsestræning - forbedring af funktionsniveau - helhedsvurdering - hjælp efter anden lovgivning - sektoransvar
KEN nr 9488 af 22/06/2018 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 32-18 om merudgifter - sektoransvar - transport - skole - skolefritidsordning - sammenligningsgrundlag - samlivsophævelse
KEN nr 9448 af 18/06/2018 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 31-18 om hjemmehjælp - hovedrengøring - omfattende oprydning
KEN nr 9428 af 12/06/2018 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 30-18 om merudgifter ved forsørgelsen - tabt arbejdsfortjeneste - personkreds - operation
KEN nr 9381 af 30/05/2018 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 25-18 om midlertidigt botilbud - egenbetaling - formue
KEN nr 9379 af 30/05/2018 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 23-18 om stofmisbrug - personkreds - behandlingsformer - frit valg
KEN nr 9377 af 30/05/2018 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 21-18 om midlertidig botilbud - socialpædagogisk støtte - omsorgsforpligtelse - helhedsvurdering
KEN nr 9341 af 22/05/2018 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 20-18 om anbringelse i plejefamilie - afbrydelse af telefonkontakt - afbrydelse af sms-kontakt
KEN nr 9327 af 09/05/2018 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 18-18 om borgerstyret personlig assistance - personkreds - arbejdsleder - arbejdsgiver
KEN nr 9274 af 26/04/2018 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 12-18 om socialtilsyn - kvindekrisecenter - selvbestemmelsesret - videoovervågning - husorden
KEN nr 9227 af 16/04/2018 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 11-18 om magtanvendelse - personkreds - egnet botilbud - klageadgang
KEN nr 9104 af 01/03/2018 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 6-18 om socialpædagogisk bistand - personkreds - særlige sociale problemer
KEN nr 9073 af 20/02/2018 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 4-18 om tabt arbejdsfortjeneste - satsregulering - den tidligere bruttoindtægt - bidrag til pensionsordning
KEN nr 9039 af 30/01/2018 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 2-18 om botilbud - opfølgningspligt - borgers manglende samarbejde - ophør
KEN nr 10217 af 14/12/2017 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 97-17 om socialtilsyn - godkendelse - længerevarende botilbud - indretning
KEN nr 10210 af 12/12/2017 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 95-17 om tabt arbejdsfortjeneste - hjemmetræning - hjemmeundervisning
KEN nr 10209 af 12/12/2017 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 94-17 om foreløbig afgørelse - godkendelse - formalitetskrav - bilag og indstilling
KEN nr 10203 af 06/12/2017 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 93-17 om adoption uden samtykke - manglende forældreevne - barnets tilknytning til plejefamilie - særlige tilfælde - dokumentationskrav - krav til indstilling
KEN nr 10159 af 27/11/2017 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 90-17 om økonomisk støtte - betingelser for støtte efter serviceloven - udenlandsk statsborger - samvær i Danmark
KEN nr 10106 af 16/11/2017 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 85-17 om magtanvendelse - personkreds - optagelse i særligt botilbud - informeret samtykke
KEN nr 10103 af 13/11/2017 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 84-17 om økonomisk støtte - transportudgifter - familiesammenføring - herboende barn
KEN nr 10003 af 30/10/2017 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 77-17 om tabt arbejdsfortjeneste - revalidering - indtægtstab
KEN nr 10001 af 26/10/2017 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 76-17 om faktisk forvaltningsvirksomhed - valg af leverandør - klageadgang - partsbegreb
KEN nr 9969 af 10/10/2017 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 73-17 om boligindretning mur- og nagelfast - gelænder - støttegreb - forbrugsgode - hjælpemiddel
KEN nr 9919 af 20/09/2017 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 71-17 om opholdskommune - handlekommune - forældrekurser - forældrekompetenceundersøgelser
KEN nr 9918 af 20/09/2017 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 70-17 om merudgifter - transport – bil - driftsudgifter
KEN nr 9839 af 01/09/2017 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 67-17 om personlig og praktisk hjælp - afløsning - aflastning - naturalydelse - kontant tilskud - børn og unge - funktionsnedsættelse
KEN nr 9727 af 10/08/2017 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 57-17 om optagelse i botilbud uden samtykke - frit valg - magtanvendelse - absolut påkrævet
KEN nr 9726 af 10/08/2017 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 56-17 om magtanvendelse - optagelse i botilbud uden samtykke - absolut påkrævet - dokumentation - Tilbudsportalen
KEN nr 9725 af 10/08/2017 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 55-17 hjemmehjælp - påmindelse om medicin
KEN nr 9691 af 24/07/2017 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 54-17 om betingelser for hjælp efter serviceloven - Anbringelse uden for hjemmet uden samtykke - lovligt ophold - legalitetsprincippet
KEN nr 9690 af 24/07/2017 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 53-17 om anbringelse uden for hjemmet uden samtykke - servicelovens anvendelsesområde - legalitetsprincippet og lovligt ophold
KEN nr 9686 af 19/07/2017 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 52-17 om bil - særlig indretning - ansøgers placering - rampe - udskæring - tro- og loveerklæring
KEN nr 9478 af 01/06/2017 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 34-17 om adgang til hjemmet uden samtykke - børnefaglig undersøgelse - lukket familie - manglende
KEN nr 9473 af 30/05/2017 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 30-17 om hjælpemiddel - behandlingsredskab - blodsukkermåleapparat
KEN nr 9457 af 18/05/2017 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 29-17 om socialpædagogisk støtte - ledsagelse - aktiviteter - ferie - kompensationsprincippet
KEN nr 9452 af 10/05/2017 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 28-17 om tilbud af behandlingsmæssig karakter - tatovering - personkreds - sædvanlige behandlingssystem
KEN nr 9420 af 02/05/2017 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 27-17 om kontant tilskud - nærtstående - serviceniveau
KEN nr 9419 af 02/05/2017 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 26-17 om kontant tilskud - nærtstående - ferie - arbejdsgiver - arbejdstager
KEN nr 9418 af 02/05/2017 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 25-17 om ledsageordning - ansøgningstidspunkt - godkendelse - opsparing af timer - udgifter til ledsagelsen
KEN nr 9359 af 24/04/2017 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 23-17 om dækning af merudgifter -– dækning af tabt arbejdsfortjeneste - langvarig og indgribende lidelse - spædbørn - allergi - for tidligt fødte
KEN nr 9358 af 24/04/2017 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 22-17 om merudgifter - sektoransvar - behandlingsredskaber - tilbehør til insulinpumper
KEN nr 9356 af 20/04/2017 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 21-17 om magtanvendelse - optagelse i botilbud uden samtykke - absolut påkrævet - psykiske behov - kommunens visitation
KEN nr 9339 af 05/04/2017 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 18-17 om merudgifter - personkreds - mælkeallergi - laktoseintolerans - konkret og individuel vurdering - alvorlige følger - analogi med medicinsk behandling - diætkost
KEN nr 9316 af 31/03/2017 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 16-17 om ændring af anbringelsessted - adoption uden samtykke - afbrudt samvær - anonymisering af anbringelsessted
KEN nr 9312 af 30/03/2017 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 15-17 om anbringelse uden for hjemmet uden samtykke - nyfødt - foreløbig afgørelse - akut - øjeblikkeligt behov - samtykke
KEN nr 9206 af 03/03/2017 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 13-17 om boligindretning - trappelift
KEN nr 9199 af 27/02/2017 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 12-17 om magtanvendelse - besøgsrestriktioner - mindre indgribende initiativer - dokumentation - anstaltsanordning - notatpligt
KEN nr 9126 af 23/02/2017 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 10-17 om merudgifter ved forsørgelsen - tabt ar-bejdsfortjeneste - personkreds - støttetiltag - behandlingsmuligheder - flere lidelser - samlet funktionsnedsættelse - dokumentationskrav - diagnose - udredning
KEN nr 9125 af 23/02/2017 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 9-17 om hjemmetræning - kursus - evaluering - hjælper - nødvendige træningsudgifter
KEN nr 9036 af 26/01/2017 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 1-17 om forhold under anbringelsen, konfirmation
KEN nr 10479 af 20/12/2016 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 99-16 om magtanvendelse - klageadgang - indstilling til flytning
KEN nr 10478 af 20/12/2016 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 98-16 om kontant tilskud - borgerstyret personlig assistance - udmåling - løn
KEN nr 10476 af 20/12/2016 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 96-16 om udlandsbekendtgørelsen - midlertidige ophold - kortvarige ferieophold - ekstra omkostninger - rådighedstimer
KEN nr 10475 af 20/12/2016 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 95-16 om ledsageordning - personkreds - lokalområde - selvvalgte aktiviteter - omfang - helhedsvurdering
KEN nr 10474 af 20/12/2016 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 94-16 om kontant tilskud - rådighedstimer - praktisk hjælp og personlig pleje
KEN nr 10446 af 08/12/2016 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 86-16 om merudgifter - personkreds - lægefaglig ordination - godkendt ernæringspræparat - analogi med medicinsk behandling - akut livstruet - umiddelbar risiko for væsentlig og varig nedsættelse af funktionsevnen
KEN nr 10150 af 17/11/2016 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 80-16 om aflastning - udlandsbekendtgørelsen - hjælp der kan medtages - ekstra omkostninger
KEN nr 10149 af 17/11/2016 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 79-16 om merudgifter - beregning - tilbagevirkende kraft - ansøgningstidspunkt - omberegning
KEN nr 10147 af 17/11/2016 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 77-16 om merudgifter - sonderemedier - behandlingsredskab - sektoransvar
KEN nr 10146 af 17/11/2016 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 76-16 om anbringelse med samtykke - tidsbegrænset anbringelse - ophør af anbringelse - hjemgivelse og hjemgivelsesperiode
KEN nr 10136 af 10/11/2016 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 75-16 om personlig hjælp og pleje - praktisk hjælp i hjemmet - hjælpemiddel - rengøring - håndsrækninger - midlertidigt ophold
KEN nr 10069 af 03/11/2016 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 73-16 om hvilestole - hjælpemiddel - forbrugsgode - sædvanligt indbo - handicapkompenserende funktion
KEN nr 10065 af 01/11/2016 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 69-16 om tabt arbejdsfortjeneste - enkeltdage – kontrolbesøg - handicappet barn
KEN nr 10016 af 14/10/2016 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 67-16 om merudgifter - personkreds - medfødt misdannelse eller mangel - cøliaki - laktoseintolerans - fødevareallergi
KEN nr 10015 af 14/10/2016 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 66-16 om borgerstyret personlig assistance - sektoransvar - behandling på sygehus - udmåling
KEN nr 10005 af 10/10/2016 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 63-16 om overvåget samvær - afbrudt samvær - overgreb - formodning om vold - Ankestyrelsens egen drift kompetence
KEN nr 9959 af 23/09/2016 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 60-16 om serviceeftersyn - lift - hjælperudgifter - merudgifter
KEN nr 9850 af 30/08/2016 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 46-16 om bilstøtte - erhvervsmæssigt grundlag - nedsat funktionsevne - særlige hensyn - udtrætning
KEN nr 9744 af 21/07/2016 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 37-16 om særlig støtte til børn og unge - forældrepålæg - konkrete handlepligter
KEN nr 9708 af 06/07/2016 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 36-16 om forbrugsgoder - sædvanligt indbo - 2-hjulet el-cykel
KEN nr 9696 af 01/07/2016 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 35-16 om merudgifter - personkreds - medicinsk behandling - akut livstruet - umiddelbar risiko for væsentlig og varig nedsættelse af funktionsevnen
KEN nr 9695 af 01/07/2016 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse om 34-16 merudgifter til voksne - tabt arbejdsfortjeneste
KEN nr 9605 af 23/06/2016 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 33-16 om fodpleje - fodbehandling - personlig pleje - sundhedslovgivningen
KEN nr 9572 af 21/06/2016 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 32-16 om forbrugsgoder - sædvanligt indbo - vaskemaskiner - opvaskemaskiner - tørretumblere - mikrobølgeovne - almindelige køkkenmaskiner - robotstøvsugere
KEN nr 9532 af 16/06/2016 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 28-16 om merudgifter - håndsrækninger - udmåling - flytning til ny bolig
KEN nr 9428 af 17/05/2016 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 19-16 om boligindretning - værdiforøgelse - lån - pantebrev - ejerskifte - skilsmisse
KEN nr 9427 af 17/05/2016 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 18-16 om mellemkommunal refusion - ubegrundet hjemgivelse - oplysningsgrundlag - mangler ved sagsbehandlingen - fælles forældremyndighed - hjemgivelsesperiode
KEN nr 9425 af 17/05/2016 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 16-16 om midlertidigt anbringelsessted - valg af anbringelsessted
KEN nr 9338 af 14/04/2016 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 13-16 om hjemmehjælp - kvalitetsstandard - indkøbsordning - rehabiliteringsforløb
KEN nr 9221 af 17/03/2016 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 10-16 om hjælpemiddel - abonnementsudgifter til app - fast-netabonnement til brug for nødkald - driftsudgift
KEN nr 9127 af 02/03/2016 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 3-16 om ændring af anbringelsessted uden samtykke - krav til indstilling til børn og unge-udvalget - opsættende virkning
KEN nr 11334 af 21/12/2015 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 111-15 om diabetes - druesukker - lavt blodsukker
KEN nr 11333 af 21/12/2015 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 110-15 om merudgifter - forhøjet husleje - boligskift
KEN nr 11295 af 18/12/2015 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 94-15 om hjælpemidler - kugledyne - kædedyne - behandlingsredskab
KEN nr 11293 af 18/12/2015 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 92-15 om opretholdt døgnophold - plejefamiliens rolle - egnethed
KEN nr 11140 af 03/12/2015 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 89-15 om merudgifter - personkreds - medicinsk behandling - akut livstruet
KEN nr 11134 af 03/12/2015 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 83-15 om ressourceforløb - ansøgning - helhedsvurdering - afgørelse - god forvaltningsskik - begrundelse
KEN nr 11120 af 01/12/2015 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 79-15 om merudgifter - håndsrækninger - familiemedlemmer - husstanden
KEN nr 11119 af 01/12/2015 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 78-15 om ledsageordning - personkreds - psykisk nedsat funktionsevne - sindslidelse - botilbud
KEN nr 11118 af 01/12/2015 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 77-15 om hjælpemiddel - behandlingsredskab - epilepsialarm - afgrænsning - væsentlighed
KEN nr 11117 af 01/12/2015 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 76-15 om selvudpeget hjælp - ansøgningstidspunkt - godkendelsestidspunkt - naturalydelse - kontant tilskud
KEN nr 10859 af 12/10/2015 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 63-15 om kontant tilskud - hjælpere i hjemmet - overvågning - udmåling
KEN nr 10858 af 12/10/2015 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 62-15 om kontant tilskud - udmåling - fradrag
KEN nr 10597 af 25/09/2015 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 60-15 om socialpædagogisk støtte - serviceniveau - kompensationsprincippet - efterprøvelse af kommunens skøn
KEN nr 10521 af 16/09/2015 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 57-15 om samvær - netværk - afbrydelse
KEN nr 10518 af 16/09/2015 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 54-15 om hjemmehjælp - rengøring - hyppighed - tilknytning til arbejdsmarkedet - fleksjob
KEN nr 10362 af 27/08/2015 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 53-15 om selvudpeget hjælper - godkendelse - værge - hjemmehjælp
KEN nr 10361 af 27/08/2015 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 52-15 om ledsagelse - lægeordineret - selvvalgte aktiviteter
KEN nr 10360 af 27/08/2015 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 51-15 om hjælpemiddel - stomi - personkreds - appendikostomi - hjælpemiddelbekendtgørelsen
KEN nr 9892 af 09/07/2015 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 43-15 om personkreds - merudgifter - CI - hjælpemidler
KEN nr 9890 af 09/07/2015 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 41-15 om længerevarende botilbud - frit valg - serviceloven - almenboligloven
KEN nr 9295 af 07/05/2015 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 22-15 om anbringelse - uden samtykke - videreført anbringelse - uden tidsbegrænsning
KEN nr 9292 af 05/05/2015 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 20-15 om rengøring - kvalitetsstandard - serviceniveau - areal - konkret vurdering
KEN nr 9158 af 26/03/2015 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 13-15 om anbragt uden for hjemmet - egenbetaling - fritagelse - behandlingssigte - udvikling
KEN nr 9102 af 20/02/2015 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 11-15 om tabt arbejdsfortjeneste - barns sygdom - modregning - dobbeltforsørgelse - tilbagebetaling - feriepenge - feriehindring
KEN nr 9101 af 20/02/2015 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 10-15 om opretholdt anbringelse - personkreds
KEN nr 9060 af 05/02/2015 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 4-15 om hjælpemidler - ståstøttestativ - træningsredskab - behandlingsredskab
KEN nr 10350 af 19/12/2014 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 90-14 om beskyttet beskæftigelse - erhvervspræget formål - nedsættelse - funktionsevne
KEN nr 10349 af 19/12/2014 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 89-14 om aktivitets- og samværstilbud - formål - omfang - funktionsevne
KEN nr 10301 af 09/12/2014 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 84-14 om anbringelse - formandsafgørelse - godkendelse - hjemgivelsesperiode
KEN nr 10291 af 09/12/2014 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 74-14 om tabt arbejdsfortjeneste - ophør - ferietillæg
KEN nr 9950 af 25/11/2014 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 72-14 om botilbud - personkreds - længerevarende botilbud - flytning - magtanvendelse
KEN nr 9949 af 25/11/2014 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 71-14 om botilbud - personkreds - længerevarende botilbud - midlertidigt botilbud - frit valg
KEN nr 9948 af 25/11/2014 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 70-14 om hjemmetræning - effekt - behandlingsudgifter - tilsyn
KEN nr 9906 af 14/11/2014 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 66-14 om økonomisk støtte til efterskole - 11. skoleår - undervisningspligtig alder
KEN nr 9903 af 14/11/2014 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 63-14 om hjælpemiddel - elektroder til dropfodsstimulator - driftsudgift
KEN nr 9902 af 14/11/2014 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 62-14 om bil - udskiftning - beregning - nettoprovenu ved salg af tidligere bil
KEN nr 9758 af 26/09/2014 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 54-14 om hjælpemidler - boligindretning - toilet med skylle-tørrefunktion - toiletsæde med skylle-tørre funktion
KEN nr 9715 af 26/09/2014 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 53-14 om bil - særlig indretning - udskiftning efter behov - automatgear
KEN nr 9714 af 26/09/2014 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 52-14 om bilstøtte - nedsat funktionsevne - skånebehov - kørselsbehov - trivselsmæssigt grundlag - erhvervsmæssigt grundlag
KEN nr 9494 af 04/07/2014 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 46-14 om merudgifter - diætkost - diabetes - specialvarer - voksne - sukker
KEN nr 9493 af 04/07/2014 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 45-14 om tabt arbejdsfortjeneste - ophør - afviklingsperiode
KEN nr 9492 af 04/07/2014 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 44-14 om tabt arbejdsfortjeneste - tidligere bruttoindtægt - flere børn - et barn - uafbrudt forløb
KEN nr 9490 af 04/07/2014 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 42-14 om merudgifter - børn - grænsearbejder - naturalydelser - EU-regler
KEN nr 9384 af 12/06/2014 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 40-14 om merudgifter - tabt arbejdsfortjeneste - lockout - strejke - barnets alder - pasningsbehov
KEN nr 9383 af 12/06/2014 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 39-14 om merudgifter - kost - større arbejdsbyrde
KEN nr 9329 af 27/05/2014 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 32-14 om netværksplejefamilie - omkostninger - ferie
KEN nr 9328 af 27/05/2014 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 31-14 om nødvendige merudgifter - kopimedicin - prisforskel - bivirkninger - allergi
KEN nr 9102 af 03/03/2014 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 11-14 om hjælpemiddel - personkreds - lidelsens karakter - briller - kontaktlinser - sygdomsbetinget dobbeltsyn - medfødt lidelse
KEN nr 9065 af 07/02/2014 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 10-14 om - merudgifter - kost - beregning - diabetikere - børn
KEN nr 9064 af 07/02/2014 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 9-14 om - pension - naturalydelser - social sikring - EU-forordning
KEN nr 9787 af 29/11/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 124-13 om samvær og kontakt med andre end forældrene - overvåget samvær - afbrydelse af samvær
KEN nr 9785 af 29/11/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 122-13 om merudgifter - opfølgning - boligudgift - skøn
KEN nr 9784 af 29/11/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 121-13 om hjælpemiddel - forbrugsgoder - frit leverandørvalg - frit valg
KEN nr 9778 af 01/11/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 115-13 om keton - ketonstrimler - diabetes - måling - hjælpemiddel - væsentlig - væsentlighedskriterium - formål
KEN nr 9766 af 30/08/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 103-13 om kontaktpersonordning - døvblind - timer - tilrettelæggelse
KEN nr 9764 af 30/08/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 101-13 om tabt arbejdsfortjeneste - supplerende ydelse - ansøgningstidspunkt - tilbagevirkende kraft - udbetalingstidspunkt
KEN nr 9760 af 30/08/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 100-13 om barselsdagpenge - alvorligt syge børn - stedforældre - personkreds - konkret vurdering
KEN nr 9759 af 30/08/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 99-13 om merudgifter - enkeltstående - løbende udgifter - inden for et år - opfølgning
KEN nr 9758 af 30/08/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 98-13 om merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte udgifter - dokumentation
KEN nr 9757 af 28/06/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 97-13 om efterværn - varetægtssurrogat - alternativ afsoning
KEN nr 9756 af 28/06/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 96-13 om hjemgivelsesperiode - hjemgivelse - anbringelsesgrundlag
KEN nr 9755 af 28/06/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 95-13 om efterværn - personkreds - positiv udvikling
KEN nr 9753 af 28/06/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 93-13 om nævnets kompetence - valg af aflastningssted - ændring af aflastningssted - faktisk forvaltningsvirksomhed - væsentlig personlig betydning - religionsfrihed
KEN nr 9746 af 28/06/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 86-13 om tabt arbejdsfortjeneste - beregning - ydelsesloft - overgangsregler
KEN nr 9745 af 28/06/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 85-13 om aflastningsordning - merudgiftsydelse - børn - særlig behov
KEN nr 9744 af 28/06/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 84-13 om beboerindskudslån - merudgiftsydelse - boligskift - lejebolig
KEN nr 9743 af 28/06/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 83-13 om bil - trivselsmæssigt grundlag - behandlingsmuligheder - vægttab - merudgifter
KEN nr 9720 af 30/04/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 60-13 om merudgift - personkreds - funktionsnedsættelse - deformiteter - beklædning
KEN nr 9719 af 30/04/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 59-13 om forbrugsgode - sædvanligt indbo - smartphone - elektroniske hjælpemidler
KEN nr 9718 af 30/04/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 58-13 om hjælpemidler - merudgifter - kørestole - fritidsbeskæftigelse - sport - sportsudstyr
KEN nr 9717 af 30/04/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 57-13 om merudgifter til voksne - subsidiær - befordringsudgifter - transport - egenbetaling - fysioterapeutisk behandling
KEN nr 9716 af 30/04/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 56-13 om merudgifter til voksne - udmåling - transport - befordring - behandling - sektoransvar
KEN nr 9715 af 30/04/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 55-13 om behandlingsmæssigt fripladstilskud - merudgiftsydelse - sektoransvar
KEN nr 9709 af 02/04/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 49-13 om borgerstyret personlig assistance - BPA-ordningen - prøvelsesadgang - udmåling - hjemmehjælp - rask ægtefælle
KEN nr 9695 af 28/02/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 35-13 om kompetence - tilbagebetalingskrav - plejevederlag - dom
KEN nr 9693 af 28/02/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 33-13 om boligindretning - boligskift - anvisning af anden bolig - fysisk funktionsnedsættelse
KEN nr 9692 af 28/02/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 32-13 om hjælpemiddel - ernæringspræparat - fortykningsmiddel - synkebesvær - luftveje - sektoransvar
KEN nr 9691 af 28/02/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 31-13 om økonomisk støtte - forældremyndighed - biologisk - forsørgelsespligt - værge
KEN nr 9690 af 28/02/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 30-13 om tabt arbejdsfortjeneste - beregningsgrundlag - tidligere bruttoindtægt - seneste lønindtægt
KEN nr 9688 af 28/02/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 28-13 om merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr - afholdelse af ferie - aflastning
KEN nr 9676 af 31/01/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 16-13 om familiebehandling - økonomisk støtte - tabt arbejdsfortjeneste
KEN nr 9675 af 31/01/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 15-13 om hjælpemidler - anskaffelse før bevilling - klageadgang - rekursinstans - nævnets kompetence
KEN nr 9674 af 31/01/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 14-13 om hjælpemiddel - teststrimler - tabletbehandlet diabetiker
KEN nr 9673 af 31/01/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 13-13 om boligindretning - ansøgningstidspunkt - iværksættelse - ansøgning
KEN nr 9360 af 03/01/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 5-13 om nævnets kompetence - kommunens forpligtelse - serviceniveau - behandlingstilbud
KEN nr 10124 af 30/11/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 184-12 om gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse - afbrydelse af forbindelsen - kommunens forpligtelse
KEN nr 10118 af 30/11/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 178-12 om kontant tilskud - servicelovens § 95 - udlandsbekendtgørelse - ekstra omkostninger - særlige tilfælde
KEN nr 10111 af 01/11/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 171-12 om merudgifter til voksne - personkreds - førtidspension - hjælpeforanstaltning
KEN nr 10104 af 02/10/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 163-12 om nødvendige merudgifter - ferie - hjælpere - serviceniveau - efterprøvelse af kommunens skøn
KEN nr 10102 af 02/10/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 161-12 om kontant tilskud til personlig hjælp - arbejdsleder - nærtstående - værge
KEN nr 10101 af 02/10/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 160-12 om borgerstyret personlig assistance - tilskud - moms
KEN nr 10100 af 02/10/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 159-12 om anden aktør - børnefaglig undersøgelse - indstilling - lovhjemmel - delegation - kompensation - afgørelse - myndighedsudøvelse
KEN nr 10099 af 02/10/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 158-12 om anbragt uden for hjemmet - egenbetaling - fritagelse - behandlingsmæssigt sigte
KEN nr 10098 af 02/10/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 157-12 om nævnets kompetence - faktisk forvaltningsvirksomhed - konkret individuel vurdering - valg af konkret behandlingssted - ændring af behandlingssted
KEN nr 10064 af 01/09/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 123-12 om anbringelse uden for hjemmet - samtykke - handlekommune - valg af anbringelsessted - opsættende virkning
KEN nr 10061 af 01/09/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 120-12 om mellemkommunal refusion - Tilbudsportalen - registrering - boform
KEN nr 10060 af 01/09/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 119-12 om betaling - opholdskommune - krisecenter - anonymitet
KEN nr 83 af 28/09/2011 - Gældende
Endelig administrativ afgørelse om botilbud - længerevarende - visitation - frit valg - Tilbudsportalen - registrering - økonomiske hensyn - godkendelse (Principafgørelse 178-11 fra Ankestyrelsen om lov om social service)
KEN nr 80 af 07/09/2011 - Gældende
Endelig administrativ afgørelse om 3-hjulet elkøretøj - el-scooter - forbrugsgode - handicapkørsel (Principafgørelse 156-11 fra Ankestyrelsen om serviceloven)
KEN nr 88 af 31/08/2011 - Gældende
Endelig administrativ afgørelse om hjælpemidler - frakendelse - reservehjælpsmiddel - væsentlighedskriterium (Principafgørelse 197-11 fra Ankestyrelsen om serviceloven)
KEN nr 79 af 31/08/2011 - Gældende
Endelig administrativ afgørelse om hjælpemiddel - el-kørestol - væsentlighedskriterium - social isolation - handicapkørsel (Principafgørelse 151-11 fra Ankestyrelsen om serviceloven)
KEN nr 78 af 31/08/2011 - Gældende
Endelig administrativ afgørelse om tabt arbejdsfortjeneste - personkreds - medfødt lidelse - indgribende karakter - operation - operativt indgreb (Principafgørelse 154-11 fra Ankestyrelsen om serviceloven)
KEN nr 77 af 31/08/2011 - Gældende
Endelig administrativ afgørelse om sædvanligt indbo - digitalkamera - forbrugsgode (Principafgørelse 153-11 fra Ankestyrelsen om serviceloven)
KEN nr 76 af 31/08/2011 - Gældende
Endelig administrativ afgørelse om merudgifter - dieselbus - udligningsafgift (Principafgørelse 160-11 fra Ankestyrelsen om serviceloven)
KEN nr 75 af 31/08/2011 - Gældende
Endelig administrativ afgørelse om kompetence - forældelse (Principafgørelse 155-11 fra Ankestyrelsen om retssikkerhedsloven og serviceloven)
KEN nr 74 af 31/08/2011 - Gældende
Endelig administrativ afgørelse om klageadgang - netværksplejefamilie - omkostninger - kompetence (Principafgørelse 158-11 fra Ankestyrelsen om serviceloven)
KEN nr 73 af 31/08/2011 - Gældende
Endelig administrativ afgørelse om merudgifter - nødvendig - kanylebokse (Principafgørelse 161-11 fra Ankestyrelsen om serviceloven)
KEN nr 72 af 31/08/2011 - Gældende
Endelig administrativ afgørelse om merudgifter - nødvendig - snerydning (Principafgørelse 159-11 fra Ankestyrelsen om serviceloven)
KEN nr 71 af 29/06/2011 - Gældende
Endelig administrativ afgørelse om hjælpemidler - forbrugsgoder - merudgifter - engangsvaskeklude - engangshandsker (Principafgørelse 152-11 fra Ankestyrelsen om serviceloven)
KEN nr 70 af 25/05/2011 - Gældende
Endelig administrativ afgørelse om støtte til køb af bil - funktionsnedsættelse - svær lammelse - kørselsbehov - andre ordninger - handicaptransport (Principafgørelse 157-11 fra Ankestyrelsen om serviceloven)
KEN nr 10389 af 18/05/2011 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - pligtig afgangsalder - kommuner - ej medhold
KEN nr 9323 af 23/03/2011 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. modregning - børnefamilieydelse for daginstitutionsrestance
KEN nr 10165 af 30/09/2007 - Gældende
Tendenser i afgørelser efter serviceloven - af kontorchef Lone Adler, Ankestyrelsen
(Nyt fra Ankestyrelsen, nr. 3, september 2007)
KEN nr 10162 af 30/09/2007 - Gældende
Kontrol med brevveksling, telefonsamtaler og anden kommunikation i børnesager - af fuldmægtig Martin Lindeblad Nielsen, Ankestyrelsen
(Nyt fra Ankestyrelsen, nr. 3, september 2007)
KEN nr 9339 af 15/01/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Momsfritagelse af tolkeydelser for døve og hørehæmmede
KEN nr 10132 af 31/12/2006 - Gældende
Tendenser på servicelovens område - af Helle Stiesen-Østergård
(Nyt fra Ankestyrelsen, nr. 4, december 2006)
KEN nr 10130 af 31/12/2006 - Gældende
Funktionsevnemetoden skal anvendes - af Peter Korsgaard
(Nyt fra Ankestyrelsen, nr. 4, december 2006)
KEN nr 10121 af 30/11/2006 - Gældende
Tendenser i afgørelser efter serviceloven - af Peter Korsgaard
(Nyt fra Ankestyrelsen, nr. 3, november 2006)
KEN nr 9237 af 07/04/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Modregning i børnefamilieydelse - dagsinstitutionsbetaling
KEN nr 9853 af 30/12/2005 - Gældende
Tendenser i afgørelser efter serviceloven - af fuldmægtig Maria Teresa Raaschou-Jensen og fuldmægtig Nanna Margrethe Krusaa
(Nyt fra Ankestyrelsen, nr. 4, december 2005)
KEN nr 9852 af 30/12/2005 - Gældende
Tendenser om særlig støtte til børn - af specialkonsulent Marie Høeg
(Nyt fra Ankestyrelsen, nr. 4, december 2005)
KEN nr 9223 af 09/12/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Pålæg af registreringspligt - opkrævning af lønsumsafgift
KEN nr 92 af 13/10/2005 - Gældende
Afgørelse om dispensation fra forskelsbehandlingsloven ved ansættelse af handicaphjælpere
(Socialministeriets afgørelse af 13. oktober 2005)
KEN nr 9478 af 30/06/2005 - Gældende
Praksisundersøgelse om frivillige foranstaltninger til børn og unge efter servicelovens § 40 af fuldmægtig Jette Bjørner
(Nyt fra Ankestyrelsen, nr. 2, juni 2005)
KEN nr 9477 af 30/06/2005 - Gældende
Praksisundersøgelse om nødvendige merudgifter, jf. § 84 i lov om social service - af fuldmægtig Tina Hansen
(Nyt fra Ankestyrelsen, nr. 2, juni 2005)
KEN nr 9100 af 28/02/2005 - Gældende
Beregning af transportgodtgørelse ved § 38-undersøgelse kan ikke påklages til det sociale nævn - af specialkonsulent Marie Høeg
(Nyt fra Ankestyrelsen, nr. 1, februar 2005)
KEN nr 9762 af 30/11/2004 - Gældende
Personer med insulinkrævende diabetes - omfattet af persongruppen for merudgifter - af fuldmægtig Helle Østergaard Stisen
(Nyt fra Ankestyrelsen nr. 4, november 2004)
KEN nr 9761 af 30/11/2004 - Gældende
Ny antagelsespraksis i Ankestyrelsen - af fuldmægtig Birgitte Bjerg Pedersen
(Nyt fra Ankestyrelsen nr. 4, november 2004)
KEN nr 9523 af 31/08/2004 - Gældende
Nyt fra Ankestyrelsen - tendenser i afgørelser efter serviceloven samt boligstøtteloven - af fuldmægtig Birgitte Bjerg Pedersen
KEN nr 9522 af 31/08/2004 - Gældende
Nyt fra Ankestyrelsen - praksisundersøgelse om hjælpeordning, jf. § 77 i lov om social service - af fuldmægtig Helle Østergaard Stisen og fuldmægtig Britta Maar
KEN nr 9520 af 31/08/2004 - Gældende
Nyt fra Ankestyrelsen - Ankestyrelsens afgørelser i børnesager i 2003 - af specialkonsulent Birgitte Randbøll
KEN nr 9481 af 30/06/2004 - Gældende
Nyt fra Ankestyrelsen - tendenser i afgørelser efter serviceloven samt boligstøtteloven - af fuldmægtig Birgitte Bjerg Pedersen
KEN nr 9480 af 30/06/2004 - Gældende
Nyt fra Ankestyrelsen - Samtaler med børn efter servicelovens § 58 - af fuldmægtig Ulla Salling Petersen og fuldmægtig Lone Sperup
KEN nr 9207 af 30/04/2004 - Gældende
Nyt fra Ankestyrelsen - tendenser i afgørelser efter serviceloven samt boligstøtteloven - af fuldmægtig Birgitte Bjerg Pedersen
KEN nr 9484 af 31/08/2003 - Gældende
Sommerhuskommuners forpligtelse til at yde hjælp - af fuldmægtig Jesper Paludan Pedersen
(Nyt fra Ankestyrelsen, nr. 3 af august 2003)
KEN nr 9483 af 31/08/2003 - Gældende
Kommuners pligt til at udarbejde indstilling om optagelse i en amtskommunal boform - af fuldmægtig Tina Hansen
(Nyt fra Ankestyrelsen, nr. 3 af august 2003)
KEN nr 9482 af 31/08/2003 - Gældende
Ankestyrelsens praksis om hjemvisning - af specialkonsulent Viveca Bach Andersen
(Nyt fra Ankestyrelsen, nr. 3 af august 2003)
KEN nr 9351 af 30/05/2003 - Gældende
Tendenser i afgørelser efter serviceloven samt retssikkerhedslovens §§ 9 og 9 a - af fuldmægtig Birgitte Bjerg Pedersen
(Nyt fra Ankestyrelsen, nr. 2 af maj 2003)
KEN nr 9350 af 30/05/2003 - Gældende
Tilskud til motorkabinevarmer - af afdelingsleder Helle Boeskov
(Nyt fra Ankestyrelsen, nr. 2 af maj 2003)
KEN nr 9660 af 31/12/2002 - Gældende
Nyt fra Ankestyrelsen - støtteperson under et barns anbringelse uden for hjemmet - af specialkonsulent Tove B. Andersen
KEN nr 9552 af 31/10/2002 - Gældende
Nyt fra Ankestyrelsen - hjælp til boligændring og boligskift - af fuldmægtig Helle Østergaard Stisen
KEN nr 9551 af 31/10/2002 - Gældende
Nyt fra Ankestyrelsen - tendenser i afgørelser efter serviceloven - af fuldmægtig Inge Henriksen
KEN nr 9550 af 31/10/2002 - Gældende
Nyt fra Ankestyrelsen - beregningsgrundlaget ved hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste - af fuldmægtig Lene Mathiesen
KEN nr 9124 af 27/03/2002 - Gældende
Nyt fra Ankestyrelsen - udvidet lån til bil på grund af adgangsforhold til bolig - af fuldmægtig Inge Henriksen
KEN nr 9123 af 27/03/2002 - Gældende
Nyt fra Ankestyrelsen - bilstøtte på psykisk grundlag - af fuldmægtig Inge Henriksen
KEN nr 12142 af 31/08/2001 - Gældende
Nyt fra Ankestyrelsen - orientering om nævnsafgørelse om ophævelse af overvåget samvær af fuldmægtig Cathrine de Voss
KEN nr 12140 af 31/08/2001 - Gældende
Nyt fra Ankestyrelsen om overvåget samvær SM C-30-01 af specialkonsulent Birgitte Randbøll
KEN nr 12139 af 31/08/2001 - Gældende
Nyt fra Ankestyrelsen tendenser i indsendte afgørelser efter serviceloven af fuldmægtig Inge Henriksen
KEN nr 12309 af 31/12/2000 - Gældende
Klage over lægeerklæring til kommune om psykisk patients graviditet
KEN nr 11667 af 30/11/2000 - Gældende
Nyt fra Ankestyrelsen magtanvendelse - ægtefæller har ikke selvstændig klageadgang af fuldmægtig Niels-Henrik Dam
KEN nr 11156 af 31/03/2000 - Gældende
Nyt fra Ankestyrelsen - vejledende udtalelser fra Ankestyrelsen - om foranstaltninger over for børn og unge - af fuldmægtig Dorte Enoksen
KEN nr 11155 af 31/03/2000 - Gældende
Nyt fra Ankestyrelsen - hjælp til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet - af fuldmægtig Bodil Irgens Hansen
KEN nr 11154 af 31/03/2000 - Gældende
Nyt fra Ankestyrelsen - ansøgningstidspunktets betydning for afgiftsfritagelse - af fuldmægtig Martin Lindeblad Nielsen
KEN nr 10697 af 31/10/1999 - Gældende
Nyt fra Ankestyrelsen - vejledende udtalelser fra Ankestyrelsen - om foranstaltninger over for børn og unge - af fuldmægtig Dorte Enoksen og fuldmægtig Lone Sperup
KEN nr 10696 af 31/10/1999 - Gældende
Nyt fra Ankestyrelsen - forældremyndighed ved tvangsanbringelser - af souschef Tove B. Andersen
KEN nr 10525 af 31/08/1999 - Gældende
Nyt fra Ankestyrelsen - forbrugsgoder efter servicelovens § 98 - af fuldmægtig Britta Maar
KEN nr 10516 af 31/08/1999 - Gældende
Nyt fra Ankestyrelsen - hjemmehjælp - af fuldmægtig Søren Kristensen
KEN nr 9743 af 30/06/1999 - Gældende
Nyt fra Ankestyrelsen - beregning af merudgifter efter servicelovens § 28 - af fuldmægtig Britta Maar
KEN nr 9742 af 30/06/1999 - Gældende
Nyt fra Ankestyrelsen - § 6- biler og adgangsforhold til bolig m.v. - af fuldmægtig Søren Kristensen
KEN nr 9741 af 30/06/1999 - Gældende
Nyt fra Ankestyrelsen - computer som en merudgift ved forsørgelsen - og som hjælpemiddel - af fuldmægtig Bodil Irgens Hansen
KEN nr 9740 af 30/06/1999 - Gældende
Nyt fra Ankestyrelsen - biler - afmontering af særlig indretning - særlige indretninger købt før ansøgningstidspunktet - af fuldmægtig Bodil Irgens Hansen
KEN nr 9739 af 30/06/1999 - Gældende
Nyt fra Ankestyrelsen - indsendte nævnsafgørelser vedrørende serviceloven - af fuldmægtig Niels Henrik Dam
KEN nr 9300 af 31/03/1999 - Gældende
Nyt fra Ankestyrelsen - klagesager på hjemmehjælpsområdet - af ankechef Bo Antonsen
KEN nr 60219 af 31/10/1998 - Gældende
Nyt fra Ankestyrelsen - refusion under ophold på specialskole - af fuldmægtig Lotte Pihl Andersen - lov om social service § 128
KEN nr 60218 af 31/10/1998 - Gældende
Nyt fra Ankestyrelsen - undersøgelse af forældreevne - af souschef Tove B. Andersen - lov om social service § 40, stk. 2, nr. 9
KEN nr 60217 af 31/10/1998 - Gældende
Nyt fra Ankestyrelsen - servicelovens regler om samvær og kontakt, herunder overvåget samvær - af specialkonsulent Birgitte Randbøll - lov om social service § 57
KEN nr 60216 af 31/10/1998 - Gældende
Nyt fra Ankestyrelsen - støtte til køb af invalidebil til ældre - af fuldmægtig Søren Kristensen - lov om social service § 99 og § 103
KEN nr 60017 af 31/08/1998 - Gældende
Tendenser i ankenævnenes afgørelser efter bistandsloven - serviceydelser - biler -boligindretning - betaling i døgninstitution - lov om social bistand § 58, stk. 6, § 59, § 100 - lov om social service § 99, § 102, § 52
AFG nr 9550 af 29/10/2012 - Gældende
Afgørelse om dispensation fra ligebehandlingsloven ved ansættelse af BPA-hjælpere
(Social- og Integrationsministeriets afgørelse af 29. oktober 2012)
AFG nr 9417 af 19/05/2009 - Gældende
Kontantlønnedgang – sundhedsordning - handicaphjælper
UDT nr 10869 af 23/09/2015 - Gældende
Udtalelse afgivet af Social- og Indenrigsministeriet om en kommunes tilrettelæggelse af det generelle serviceniveau med krav om, at en robotstøvsuger stilles til rådighed af den enkelte borger
UDT nr 9595 af 05/08/2008 - Gældende
Udtalelse afgivet af Velfærdsministeriet om en kommunes godkendelse og kontraktindgåelse efter fritvalgsordningen i lov om social service
UDT nr 9596 af 31/07/2008 - Gældende
Udtalelse afgivet af Velfærdsministeriet om en kommunes opsigelse af kontrakt med leverandør efter fritvalgsordningen i lov om social service
UDT nr 9689 af 22/12/2003 - Gældende
Udtalelse afgivet af Indenrigs- og Sundhedsministeriets om en amtskommunes beslutning vedrørende medfinansiering af kommunale tilbud efter lov om social service
UDT nr 9600 af 05/09/2002 - Gældende
Udtalelse afgivet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet om en kommunalbestyrelses tilsynspligt i forbindelse med en selvejende institution, der efter overenskomst med kommunen udfører kommunale opgaver
UDT nr 9585 af 13/03/2002 - Gældende
Udtalelse om kommunaltilsynets kompetence vedrørende en kommunes eventuelle erstatningsansvar, overholdelse af lovgivningen om udarbejdelse af kvalitetsstandarder m.v. for hjælp efter § 71 og 72 i lov om social service, overholdelse af lovgivningen om ydelse af hjælp til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, overholdelse af vejledningspligt samt overholdelse af lovgivningens regler om klagevejledning.
UDT nr 12518 af 15/08/2001 - Gældende
Udtalelse om, hvorvidt en kommunes generelle retningslinier vedrørende anvisning af boliger til husvilde er i strid med servicelovens § 66, idet der som hovedregel ikke blev anvist boliger til enlige eller par uden børn
UDT nr 12516 af 23/04/2001 - Gældende
Udtalelse om lovligheden af, at der ved tildeling af hjemmehjælp til praktiske opgaver stilles krav om, at der samtidig er behov for hjælp til personlig pleje eller for hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder