Herunder kan du søge efter yderligere oplysninger hos det ansvarlige ministerium:

 

Supplerende litteratur

BEK nr 388 af 09/04/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v., retsplejeloven og lov om Offerfonden (Reorganisering af kriminalforsorgen, herunder begrænsning af klageadgangen)
BEK nr 855 af 28/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen)
(Løsladelsesbkendtgørelsen)
BEK nr 1200 af 28/09/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om forbud mod indrejse eller ophold i visse konfliktområder
BEK nr 590 af 30/04/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v.
BEK nr 1040 af 08/11/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om livstruende og uhelbredelige sygdomme omfattet af straffelovens § 252, stk. 2
BEK nr 947 af 24/09/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om bistandsværger
BEK nr 200 af 25/03/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om udgangstilladelse m.v. til personer, der er anbragt i hospital eller institution i henhold til strafferetlig afgørelse eller i medfør af farlighedsdekret
BEK nr 398 af 17/05/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af forskellige bekendtgørelser og cirkulærer i forbindelse med gennemførelsen af straffuldbyrdelsesloven
(Ophævelsesbekendtgørelsen)
BEK nr 103 af 10/04/1915 - Gældende
Bekendtgørelse om Forbud mod at benytte fremmede Nationsflag.
CIR1H nr 9275 af 30/04/2015 - Gældende
Cirkulære om kriminalforsorgens tilsyn med personer, der er idømt en foranstaltning efter straffelovens § 68 eller § 69
CIR nr 10135 af 14/12/2006 - Gældende
Meddelelse om Forelæggelse og indberetning af sager om overtrædelse af straffelovens § 266 b, lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af race mv, og sager om anvendelse af straffelovens § 81, nr 6 og 7
CIR1H nr 10677 af 30/09/1998 - Gældende
Kundgørelse om politiets brug af stav
CIR1H nr 10703 af 18/02/1998 - Gældende
Kundgørelse om politiets brug af skydevåben
CIR nr 11512 af 31/10/1996 - Gældende
Skrivelse vedrørende enrumsanbringelse med henblik på afgivelse af urinprøve (* 1)
CIR nr 11035 af 25/01/1995 - Gældende
Cirkulære vedrørende udgifter og udlæg til forsorgsforanstaltninger (* 1) (Til kriminalforsorgens anstalter, pensioner og afdelinger).
CIR nr 11360 af 29/06/1990 - Gældende
Cirkulære om nedsættelse af visse bødeforvandlingsstraffe.
CIR nr 145 af 20/10/1989 - Gældende
Cirkulære om flagning med de af Danmark anerkendte staters flag
CIR nr 7 af 22/01/1987 - Gældende
Cirkulære om anvendelse af håndjern over for indsatte. (* 1)
CIR nr 11498 af 24/10/1985 - Gældende
Cirkulære om behandlingen af sager om udgang, prøveløsladelse, afbrydelse af straffuldbyrdelsen, overførsel mellem kriminalforsorgens institutioner og overførsel i medfør af straffelovens § 49, stk. 2, vedrørende indsatte, der midlertidigt er anbragt i arresthus. (* 1)
CIR nr 11541 af 26/08/1983 - Gældende
Skrivelse om iværksættelse af udståelse af frihedsstraf eller forvaring m.v. (* 1)
CIR nr 11730 af 28/12/1982 - Gældende
Cirkulære om varetagelse af forsorgsarbejdet vedrørende indsatte i kriminalforsorgens anstalter og arresthusene. (* 1).
CIR nr 144 af 10/09/1955 - Gældende
Cirkulære om tiltale mod kollektive enheder.
CIR nr 212 af 14/11/1951 - Gældende
Cirkulære om forelæggelse af sager om rettighedsfortabelse efter straffelovens §§ 78 og 79.
CIR nr 97 af 29/06/1939 - Gældende
Cirkulære til Statsadvokaterne, Politidirektøren i København og Politimestrene angaaende Tilvejebringelse af Oplysninger om Tiltaltes økonomiske Forhold til Brug for Fastsættelse af Bøder.
VEJ nr 9264 af 30/04/2015 - Gældende
Vejledning om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v.
VEJ nr 11487 af 17/10/1996 - Gældende
Vejledning om afvikling af tjenstlige samtaler og afhøringer m.v.
VEJ nr 11255 af 18/06/1996 - Gældende
Vejledning om benådning, udsættelse, eftergivelse og henstand m.v. (Til politiet, anklagemyndigheden, domstolene samt Kriminalforsorgens anstalter, afdelinger, pensioner samt arrestinspektørerne.)
VEJ nr 11486 af 01/09/1995 - Gældende
Vejledning om indeholdelse i løn m.v. for bøder, sagsomkostninger og konfiskerede beløb i straffesager, der forfølges af det offentlige.
VEJ nr 11340 af 10/09/1991 - Gældende
Vejledning om anklageskrifter
SKR nr 72 af 05/07/2002 - Gældende
Skrivelse om nye regler som følge af lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forvaltningsloven (Fangeflugt og begrænsning af aktindsigt) m.v.
SKR nr 11355 af 08/08/1997 - Gældende
Skrivelse vedrørende ændring af cirkulære om tilsynsvirksomheden (Til kriminalforsorgens tjenestesteder og anklagemyndigheden)
SKR nr 11261 af 21/05/1997 - Gældende
Skrivelse vedrørende lovændring om samfundstjeneste (Til kriminalforsorgens afdelinger, pensioner, fængsler og arresthuse.)
SKR nr 11624 af 19/12/1996 - Gældende
Skrivelse om indberetning af høring af politimesteren vedrørende tilladelse til uledsaget udgang (Til Kriminalforsorgens anstalter og arrestinspektørerne)
SKR nr 11240 af 30/05/1996 - Gældende
Skrivelse om brugen af sidehalsgreb (Kriminalforsorgens anstalter og arresthusene)
SKR nr 11162 af 19/04/1996 - Gældende
Skrivelse om bibeskæftigelse for Kriminalforsorgens personale
SKR nr 11113 af 01/03/1996 - Gældende
Skrivelse om anvendelse af skjold over for indsatte
SKR nr 11501 af 29/09/1995 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om indberetning om kriminalitet begået under udgang og/eller udeblivelse (* 1)
SKR nr 11131 af 08/03/1995 - Gældende
Skrivelse om ændring af cirkulære om de indsattes adgang til udlevering af egne effekter m.v. og anvendelse af penge (* 1)
SKR nr 11563 af 20/12/1994 - Gældende
Skrivelse om indberetning af statistiske oplysninger om dødsfald, herunder selvmord, blandt indsatte i 1994.
SKR nr 11340 af 30/08/1994 - Gældende
Skrivelse om fuldbyrdelse i et andet nordisk land af en i Danmark idømt frihedsstraf. (* 1)
SKR nr 11320 af 19/08/1994 - Gældende
Skrivelse om indberetning til de sociale myndigheder m.fl. om indsættelse og løsladelse.
SKR nr 11234 af 27/05/1994 - Gældende
Skrivelse om visitation af de indsatte og deres opholdsrum.
SKR nr 11031 af 06/04/1993 - Gældende
Skrivelse om rækkefølgen for betaling af bøder, sagsomkostninger, efterbetalingsbeløb, konfiskation m.v.
SKR nr 11512 af 24/09/1992 - Gældende
Skrivelse om ændring af cirkulære af 18. marts 1986 om udgang til indsatte (* 1)
SKR nr 11232 af 04/06/1991 - Gældende
Skrivelse om ændring af cirkulære om udgang til indsatte (* 1)
SKR nr 11394 af 30/07/1990 - Gældende
Skrivelse om daglig indberetning pr. telefax til Direktoratet for Kriminalforsorgen om belægssituationen i arresthusene
SKR nr 11195 af 29/03/1990 - Gældende
Skrivelse om lægeundersøgelse mv. ved indsættelse i kriminalforsorgens anstalter og arresthusene. (* 1) (Kriminalforsorgens anstalter og arrestinspektørerne).
SKR nr 11235 af 06/06/1989 - Gældende
Skrivelse om jugoslaviske domfældtes mulighed for overførelse til strafafsoning i Jugoslavien. (* 1)
SKR nr 11503 af 24/10/1985 - Gældende
Skrivelse om behandlingen af sager om udgang, prøveløsladelse, overførsel mellem kriminalforsorgens institutioner og overførsel i medfør af straffelovens § 49, stk. 2, vedrørende indsatte, der midlertidigt er anbragt i arresthus. (* 1)
SKR nr 11233 af 01/05/1978 - Gældende
Skrivelse om anvendelse af bopælskriteriet for anbringelse på psykiatrisk sygehus.
SKR nr 11160 af 14/03/1974 - Gældende
Skrivelse om tiltale i sager om vold mod politiet.
SKR nr 11374 af 28/06/1968 - Gældende
Skrivelse om konfiskation.
SKR nr 11123 af 25/03/1954 - Gældende
Skrivelse om foranstaltningsændringer for personer, dømt til anbringelse i hospital for sindslidende.
SKR nr 11120 af 02/11/1951 - Gældende
Skrivelse om tyveri af metaller og lignende fra oplagspladser.
SKR nr 11518 af 14/12/1949 - Gældende
Skrivelse om bedrageri overfor arbejdsløshedskasser.
SKR nr 11418 af 04/11/1949 - Gældende
Skrivelse om udlevering af ekstrakt m.v. til forvaringsanstalt.
SKR nr 11318 af 27/10/1949 - Gældende
Skrivelse om anvendelse af narkoanalyse.
SKR nr 11018 af 10/02/1949 - Gældende
Skrivelse om henlæggelse af prøveløsladelses- eller benådningsmeddelelser blandt domsakter.
SKR nr 11017 af 19/01/1948 - Gældende
Skrivelse om oplysning til retten om varetægtsfængsling.
SKR nr 11013 af 18/04/1944 - Gældende
Skrivelse om utilregnelighed som følge af depression.
SKR nr 11010 af 16/01/1941 - Gældende
Skrivelse om rettighedsfrakendelse over for tandlæger.
SKR nr 11300 af 07/10/1939 - Gældende
Skrivelse om æresfornærmelser.
SKR nr 11200 af 13/05/1937 - Gældende
Skrivelse om advokaters misbrug af betroede midler.
SKR nr 11300 af 26/06/1935 - Gældende
Skrivelse om foranstaltningsændring for personer, dømt til anbringelse i institution for åndssvage.
SKR nr 11200 af 22/11/1934 - Gældende
Skrivelse om fuldbyrdelse af dom til anbringelse i institution for åndssvage.
SKR nr 11100 af 19/08/1924 - Gældende
Skrivelse om bedrageri over for arbejdsløshedskasser.
CIS nr 9028 af 23/01/2006 - Gældende
Cirkulæreskrivelse vedrørende politiets relationer til ofre for forbrydelser og ulykker og deres pårørende
Til anklagemyndigheden og politiet
(Ofre for forbrydelser)
CIS nr 9738 af 21/03/2002 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om Røde Kors-mærket
(Til politi og anklagemyndighed)
CIS nr 60389 af 22/03/1999 - Gældende
Cirkulæreskrivelse vedrørende vaccination af indsatte stiknarkomaner mod hepatitis B
CIS nr 9047 af 25/06/1998 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om offerrådgivning
CIS nr 11537 af 18/12/1997 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om ophævelse af cirkulæreskrivelse af 19. februar 1981 om retningslinier for behandling af personer, der har eller tidligere har haft hepatitis (Til kriminalforsorgens anstalter og arresthusene).
CIS nr 11291 af 03/06/1997 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om ansattes brug af private mobiltelefoner m.v. (Kriminalforsorgens fængsler og arrestinspektørerne)
CIS nr 11617 af 17/12/1996 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om vejledning af hæftedømte om deres ret til ikke at være anbragt sammen med andre kategorier af indsatte (* 1) (Til Kriminalforsorgens anstalter og arresthusene)
CIS nr 11425 af 12/09/1996 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om forkyndelse af udrejsefrister for visse udlændinge (* 1) (Til kriminalforsorgens anstalter og arrestinspektørerne).
CIS nr 11161 af 19/04/1996 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om bibeskæftigelse for Kriminalforsorgens personale (Til Kriminalforsorgens tjenestesteder)
CIS nr 11013 af 08/01/1996 - Gældende
Cirkulæreskrivelse til landets politimestre og Politidirektøren i København
CIS nr 11319 af 19/08/1994 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om indberetning til de sociale myndigheder m.fl. om indsættelse og løsladelse. (* 1)
CIS nr 11116 af 25/03/1994 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om udgang til udlændinge, der skal udvises
CIS nr 11111 af 24/03/1994 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om udgang til udlændinge, der skal udvises
CIS nr 11661 af 26/11/1992 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om ændring af cirkulæreskrivelse af 22. juni 1992 om retningslinier vedrørende forholdsregler mod HIV-smitte for så vidt angår indsatte i kriminalforsorgens institutioner. (* 1)
CIS nr 219 af 20/11/1990 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om ophævelse af cirkulære af 1. oktober 1990 om arbejdstid og arbejdspenge samt ydelser til kost og selvforvaltning til indsatte beskæftiget i kriminalforsorgen m.v. (* 1)
CIS nr 11130 af 12/03/1990 - Gældende
Cirkulæreskrivelse til politiet vedrørende konfiskerede motocrossmotorcykler
CIS nr 11205 af 10/06/1988 - Gældende
Cirkulæreskrivelse til overlæger på psykiatriske sygehuse og sygehusafdelinger om beregningen af længstetid for ophold på psykiatrisk sygehusafdeling i henhold til straffelovens § 69
CIS nr 11130 af 27/02/1987 - Gældende
Cirkulærskrivelse om erklæring om tavshedspligt m.v. (* 1)
CIS nr 11322 af 30/08/1984 - Gældende
Cirkulærskrivelse vedrørende udvidelse af forsøgsordningen med samfundstjeneste til at dække hele landet.
CIS nr 11202 af 09/05/1984 - Gældende
Cirkulæreskrivelse til politi og anklagemyndighed om beskikkelse af bistandsværger efter straffelovens § 71.
CIS nr 11531 af 26/08/1983 - Gældende
Cirkulærskrivelse om afholdelse af rejseudgifter ved løsladelsen (* 1)
CIS nr 11525 af 02/09/1969 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om underretning til forvaringsanstalt og tilsynsværge i sager vedrørende udskrivning fra forvaringsanstalt.(* 1)
MED nr 11341 af 31/08/1994 - Gældende
Meddelelse om overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 3. (* 1)
MED nr 11385 af 08/07/1992 - Gældende
Meddelelse om udbyttekonfiskation og tillægsbøde i sager om overtrædelse af straffelovens § 228 og § 229. (* 1)
MED nr 11035 af 17/01/1989 - Gældende
Meddelelse om udlændingelovens § 59 a. (* 1)
MED nr 11487 af 04/09/1972 - Gældende
Meddelelse om forfølgningen af færdselslovsovertrædelser begået af danske i udlandet og udlændinge i Danmark. (* 1)
MED nr 11076 af 06/01/1970 - Gældende
Meddelelse om knallerter - udborede - konfiskation(* 1).
MED nr 11213 af 31/12/1967 - Gældende
Meddelelse om ulovligt fiskeri - konfiskationspåstand (* 1)
MED nr 11221 af 31/01/1965 - Gældende
Meddelelse om praksis med hensyn til nægtelse eller frakendelse af retten til erhvervsmæssigt førerbevis. (* 1)
MED nr 11500 af 31/08/1963 - Gældende
Meddelelse om praksis med hensyn til nægtelse eller frakendelse af retten til erhvervsmæssigt førerbevis. (* 1)
MED nr 11400 af 31/08/1963 - Gældende
Meddelelse om underretning i sager om udskrivning af anstalt eller hospital. (* 1)
MED nr 11427 af 30/06/1958 - Gældende
Meddelelse om farlighedsdekreter (* 1)
MED nr 11475 af 31/07/1956 - Gældende
Meddelelse om tiltale mod 16-årig traktorfører for uagtsomt manddrab. (* 1)

KEN nr 11011 af 04/09/2015 - Gældende
Skrivelse om, hvorvidt et medlem af en kommunalbestyrelse, der er blevet idømt en bøde for overtrædelse af udlændingelovens § 59, stk. 5, jf. stk. 6, samt færdselslovens § 118, stk. 5, jf. stk. 1, nr. 1, jf. § 4, stk. 1, jf. til dels straffelovens § 82, nr. 14, er valgbar (Valgbarhedsnævnets skrivelse af 4. september 2015 til en kommunalbestyrelse)
KEN nr 11013 af 12/05/2015 - Gældende
Skrivelse om, hvorvidt et medlem af en kommunalbestyrelse, der er idømt en betinget fængselsstraf for overtrædelse af straffelovens § 302, jf. bogføringslovens §§ 6, stk. 1, 10, stk. 1 og 13-15, er valgbar (Valgbarhedsnævnets skrivelse af 12. maj 2015 til en kommunalbestyrelse)
KEN nr 225 af 04/12/1998 - Gældende
Skrivelse om, hvorvidt et kommunalbestyrelsesmedlem, der har vedtaget et bødeforelæg for overtrædelse af straffelovens § 276, jf. § 287, stk. 1, er valgbar.
KEN nr 211 af 13/02/1998 - Gældende
Skrivelse om, hvorvidt et amtsrådsmedlem, der har vedtaget bødeforlæg for overtrædelse af straffeloven, er valgbar.
KEN nr 220 af 13/09/1996 - Gældende
Skrivelse om, hvorvidt et kommunalbestyrelsesmedlem, der er dømt for overtrædelse af straffelovens § 278, stk. 1, nr. 3, er valgbar.
KEN nr 219 af 22/05/1996 - Gældende
Skrivelse om, hvorvidt et kommunalbestyrelsesmedlem, der er dømt for overtrædelse af straffelovens § 276, er valgbar.
KEN nr 9076 af 11/10/1995 - Gældende
Skrivelse om, hvorvidt et byrådsmedlem, der har vedtaget dagbøder for overtrædelse af straffelovens § 264, er valgbar
KEN nr 9074 af 11/10/1995 - Gældende
Skrivelse om, hvorvidt et byrådsmedlem, der er dømt for overtrædelse af straffelovens § 267, er valgbar
KEN nr 9062 af 13/03/1995 - Gældende
Skrivelse om, hvorvidt et kommunalbestyrelsesmedlem, der er dømt for overtrædelse af straffelovens § 267, er valgbar.
KEN nr 9056 af 13/03/1995 - Gældende
Skrivelse om, hvorvidt et byrådsmedlem, der har vedtaget en bøde for overtrædelse af straffelovens § 121, er valgbar
KEN nr 9050 af 01/03/1995 - Gældende
Skrivelse om, hvorvidt et byrådsmedlem, der er dømt for overtrædelse af straffelovens § 144, er valgbar.
KEN nr 11003 af 22/10/1992 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - falsk forklaring - faderskabssag (* 1)
KEN nr 11002 af 13/10/1992 - Gældende
Tiltalefrafald - udlændinge (gruppe 2-3) - dømt i hjemlandet og afsonede der - ej tiltalefrafald, men ne bis in idem, jf. straffelovens § 10 a (* 1)
KEN nr 11001 af 17/07/1992 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - straffelovens § 237 (* 1)
KEN nr 9175 af 04/05/1992 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - straffelovens § 215 - forholdet til bistandslovens § 23 - tilståelse - tiltalerejsning
KEN nr 11035 af 24/04/1992 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - fysisk egenskade - færdselsdrab på udenforstående - tilståelse - tiltalerejsning (* 1)
KEN nr 11025 af 17/03/1992 - Gældende
Tiltalefrafald - færdselsdrab m.v. (gruppe 5) - samleverske, der havde bevaret egen bolig, dræbt (* 1)
KEN nr 9152 af 24/09/1991 - Gældende
Tiltalefrafald - færdselsdrab m.v. (gruppe 5) - hustru dræbt - ej tiltale for overtrædelse af færdselsloven som alternativ til afgørelse efter kørekortbekendtgørelsens § 50.
KEN nr 9153 af 09/08/1991 - Gældende
Tiltalefrafald - straffelovens § 222, stk. 1 (gruppe 4) - de sigtede i alderen 17-24 år og barnet en 13-årig pige - tilståelse - tiltalerejsning
KEN nr 11066 af 17/07/1991 - Gældende
Tiltalefrafald - færdselsdrab m.v. (gruppe 5) - hustrus død ej en adækvat følge af færdselsuheldet (* 1)
KEN nr 11040 af 30/04/1991 - Gældende
Tiltalefrafald - allerede undergivet foranstaltning (gruppe 1) - åndssvaghed - falsk anmeldelse(* 1)
KEN nr 11035 af 29/04/1991 - Gældende
Tiltalefrafald - straffelovens § 222, stk. 1 (gruppe 4) - sigtede en 42-årig mand og barnet en 14-årig pige(* 1)
KEN nr 11020 af 17/04/1991 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - fysisk egenskade - færdselsdrab på udenforstående(* 1)
KEN nr 11010 af 08/01/1991 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt afvigende efter gerningstidspunktet -vold mod politiet (* 1)
KEN nr 11030 af 16/10/1990 - Gældende
Tiltalefrafald - straffelovens § 222, stk. 1 (gruppe 4) - sigtede henholdsvis en 17-årig og en 25-årig mand og barnet en 12-årig pige - tiltale mod den 25-årige(* 1)
KEN nr 11120 af 13/07/1990 - Gældende
Tiltalefrafald - færdselsdrab m.v.( gruppe 5) - kæreste og lillebror tilskadekommet(* 1)
KEN nr 11110 af 26/06/1990 - Gældende
Tiltalefrafald - allerede undergivet foranstalt ning (gruppe 1) - tilstand efter straffelovens § 69 - straffelovens § 238 - tilståelse(* 1)
KEN nr 11100 af 18/06/1990 - Gældende
Tiltalefrafald - straffelovens § 222, stk. 1(gruppe 4) - sigtede en 23-årig kvinde og barnet en 14-årig dreng(* 1)
KEN nr 11080 af 25/04/1990 - Gældende
Tiltalefrafald - færdselsdrab m.v. (gruppe 5) - samleverske dræbt (* 1)
KEN nr 11070 af 09/04/1990 - Gældende
Tiltalefrafald - allerede undergivet foranstalt ning (gruppe 1) - sindssygdom - straffelovens § 218, stk. 2 - tilståelse (* 1)
KEN nr 11060 af 30/03/1990 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - men talt normal - straffelovens § 237 (* 1)
KEN nr 11041 af 20/02/1990 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - men talt normal - sædelighedssager - straffelovens § 219 (* 1)
KEN nr 11010 af 10/01/1990 - Gældende
Tiltalefrafald - allerede undergivet foranstalt ning (gruppe 1) - sindssygdom - straffelovens § 237 (* 1)
KEN nr 11115 af 29/12/1989 - Gældende
Tiltalefrafald - færdselsdrab m.v. (gruppe 5) - søster tilskadekommet og krævede erstatning - udenforstående tilskadekommet - tiltalerejsning(* 1)
KEN nr 11085 af 02/10/1989 - Gældende
Tiltalefrafald - færdselsdrab m.v. (gruppe 5) - hustru tilskadekommet - ej varigt men - tiltalerejsning(* 1)
KEN nr 11070 af 18/08/1989 - Gældende
Tiltalefrafald - straffelovens § 222, stk. 1 (gruppe 4) - sigtede en 28-årig mand og barnet en 14.1/2-årig pige.(* 1)
KEN nr 11030 af 05/04/1989 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - falsk forklaring eller falsk anmeldelse - tiltalerejsning(* 1)
KEN nr 11020 af 08/03/1989 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - falsk forklaring eller falsk anmeldelse(* 1)
KEN nr 11175 af 21/12/1988 - Gældende
Tiltalefrafald - allerede undergivet foranstalt ning (gruppe 1) - åndssvaghed - brandstiftelse uden for institution(* 1)
KEN nr 11145 af 30/09/1988 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - men talt normal - straffelovens § 215 - frit lejde(* 1)
KEN nr 11130 af 11/08/1988 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - men talt normal - falsk forklaring eller falsk anmeldelse - tilståelse - tiltalerejsning(* 1)
KEN nr 11120 af 02/08/1988 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - men talt afvigende grundet egenskade - færdselsdrab m.v.(* 1)
KEN nr 11105 af 19/07/1988 - Gældende
Tiltalefrafald - allerede undergivet foranstalt ning (gruppe 1) - sindssyg - hærværk(* 1)
KEN nr 11090 af 17/06/1988 - Gældende
Tiltalefrafald - allerede undergivet foranstalt ning (gruppe 1) - åndssvaghed - straffelovens § 184(* 1)
KEN nr 11080 af 06/06/1988 - Gældende
Tiltalefrafald - færdselsdrab m.v.(gruppe 5) - nevø dræbt(* 1)
KEN nr 11070 af 31/05/1988 - Gældende
Tiltalefrafald - straffelovens § 222, stk. l(gruppe 4) - sigtede en 24-årig mand og barnet en 14-årig pige(* 1)
KEN nr 11051 af 30/03/1988 - Gældende
Tiltalefrafald - straffelovens § 222, stk. 1 (gruppe 4) - sigtede en 72-årig mand og barnet en 14-årig pige - tiltalerejsning(* 1)
KEN nr 11045 af 29/03/1988 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - men talt normal - straffelovens § 215 - udenforstående medvirket(* 1)
KEN nr 11030 af 25/01/1988 - Gældende
Tiltalefrafald - færdselsdrab m.v.(gruppe 5) - søulykke - søn og samleverskes nevø dræbt(* 1)
KEN nr 11235 af 17/12/1987 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - straffelovens § 215(* 1)
KEN nr 11210 af 23/11/1987 - Gældende
Tiltalefrafald - færdselsdrab m.v. (gruppe 5) - ægtemand og moder dræbt - tilståelse(* 1)
KEN nr 11190 af 22/10/1987 - Gældende
Tiltalefrafald - allerede undergivet foranstaltning (gruppe 1) - åndssvaghed - straffelovens § 119(* 1)
KEN nr 11180 af 19/10/1987 - Gældende
Tiltalefrafald - allerede undergivet foranstaltning (gruppe 1) - sindssygdom - straffelovens § 119(* 1)
KEN nr 11179 af 19/10/1987 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - falsk forklaring eller falsk anmeldelse - faderskabssag(* 1)
KEN nr 11145 af 11/08/1987 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - straffelovens § 215 - påtaleopgivelse(* 1)
KEN nr 11125 af 30/07/1987 - Gældende
Tiltalefrafald - allerede undergivet foranstaltning (gruppe 1) - sindssygdom - foranstaltningen tilendebragt - straffelovens § 119(* 1)
KEN nr 11120 af 29/07/1987 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - straffelovens § 239(* 1)
KEN nr 11100 af 06/07/1987 - Gældende
Tiltalefrafald - færdselsdrab m.v. (gruppe 5) - 9-årig søn dræbt - alene tiltale for spirituskørsel(* 1)
KEN nr 11080 af 12/06/1987 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - men talt normal - straffelovens § 215(* 1)
KEN nr 11070 af 19/05/1987 - Gældende
Tiltalefrafald - færdselsdrab m.v. (gruppe 5) - forlovet dræbt(* 1)
KEN nr 11060 af 28/04/1987 - Gældende
Tiltalefrafald - allerede undergivet foranstalt ning (gruppe 1) - åndssvaghed - brandstiftelse på institution(* 1)
KEN nr 11035 af 18/02/1987 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - men talt normal - straffelovens § 239(* 1)
KEN nr 11030 af 17/02/1987 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - straffelovens § 215 - frit lejde (* 1)
KEN nr 11020 af 15/01/1987 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - straffelovens § 215(* 1)
KEN nr 11010 af 07/01/1987 - Gældende
Tiltalefrafald - allerede undergivet foranstalt ning (gruppe 1) - sindssygdom - foranstaltning i udlandet - straffelovens § 119(* 1)
KEN nr 11175 af 18/12/1986 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - straffelovens § 251 - tilståelse(* 1)
KEN nr 11165 af 12/12/1986 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - straffelovns § 215 - tilståelse - tiltalerejsning(* 1)
KEN nr 11155 af 04/12/1986 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - straffelovens § 215 - frit lejde(* 1)
KEN nr 11145 af 01/12/1986 - Gældende
Tiltalefrafald - straffelovens § 222, stk. 1 (gruppe 4) - sigtede en 28-årig mand og barnet en 14.1/2-årig pige(* 1)
KEN nr 11090 af 30/04/1986 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - exces i nødværge - tilståelse - tiltale(* 1)
KEN nr 9549 af 16/03/1986 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - straffelovens § 215 - tilståelse - påtaleopgivelse
KEN nr 11055 af 11/03/1986 - Gældende
Tiltalefrafald - færdselsdrab m.v. (gruppe 5) - broder og udenforstående tilskadekommet - ej betinget frakendelse(* 1)
KEN nr 11035 af 07/02/1986 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - straffelovens § 215 - tilståelse(* 1)
KEN nr 11030 af 04/02/1986 - Gældende
Tiltalefrafald - allerede undergivet foranstaltning (gruppe 1) - åndssvaghed - brandstiftelse på institution - nævningesag som alternativ(* 1)
KEN nr 11015 af 22/01/1986 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - straffelovens § 215 - udenforstående medvirket(* 1)
KEN nr 11110 af 11/11/1985 - Gældende
Tiltalefrafald - allerede undergivet foranstaltning (gruppe 1) - sindssygdom - brandstiftelse på institution - tilståelse - eventuel påtaleopgivelse(* 1)
KEN nr 11100 af 08/11/1985 - Gældende
Tiltalefrafald - færdselsdrab m.v. (gruppe 5) - hustru, børnog udenforstående dræbt - alvorlig egenskade(* 1)
KEN nr 11080 af 23/10/1985 - Gældende
Tiltalefrafald - allerede undergivet foranstaltning (gruppe 1) - sindssygdom - allerede dømt til behandling - brandstiftelse på institution(* 1)
KEN nr 11055 af 09/05/1985 - Gældende
Tiltalefrafald - allerede undergivet foranstaltning (gruppe 1) - åndssvaghed - straffelovens § 222, stk. 1(* 1)
KEN nr 11030 af 18/02/1985 - Gældende
Tiltalefrafald - straffelovens § 222, stk. 1 (gruppe 4) - sigtede en 16-årig dreng og barnet en 12-årig pige(* 1)
KEN nr 11020 af 05/02/1985 - Gældende
Tiltalefrafald - færdselsdrab m.v. (gruppe 5) - veninde eller kæreste gennem to måneder dræbt - tiltalerejsning(* 1)
KEN nr 11010 af 11/01/1985 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - straffelovens § 215 - gentagne gange frit lejde(* 1)
KEN nr 11100 af 07/12/1984 - Gældende
Tiltalefrafald - færdselsdrab m.v. (gruppe 5) - samleverske og dennes søster dræbt(* 1)
KEN nr 11090 af 26/11/1984 - Gældende
Tiltalefrafald - straffelovens § 222, stk. 1 (gruppe 4) - sigtede en 20-årig kvinde og barnet en 14-årig dreng(* 1)
KEN nr 11080 af 08/11/1984 - Gældende
Tiltalefrafald - allerede undergivet foranstaltning (gruppe 1) - sindssygdom - brandstiftelse på institution - alternativ til dom til sikringsanstalt(* 1)
KEN nr 11055 af 12/04/1984 - Gældende
Tiltalefrafald - allerede undergivet foranstaltning (gruppe 1) - sindssygdom - hærværk(* 1)
KEN nr 11030 af 27/02/1984 - Gældende
Tiltalefrafald - færdselsdrab m.v. (gruppe 5) - hustru dræbt - ej frakendelsespåstand(* 1)
KEN nr 11010 af 26/01/1984 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - forurettedes ønske - straffelovens § 227(* 1)
KEN nr 11120 af 30/11/1983 - Gældende
Tiltalefrafald - straffelovens § 222, stk. 1 (gruppe 4) - sigtede en 43-årig mand og barnet en 14-årig pige (* 1)
KEN nr 11031 af 14/04/1983 - Gældende
Tiltalefrafald - færdselsdrab m.v. (gruppe 5) - broder alvorligt tilskadekommet - recidiv og grove subjektive omstændigheder - egenskade(* 1)
KEN nr 11161 af 13/12/1982 - Gældende
Tiltalefrafald - allerede undergivet foranstaltning (gruppe 1) - åndssvaghed - straffelovens § 222, stk. 2(* 1)
KEN nr 11135 af 15/09/1982 - Gældende
Tiltalefrafald - straffelovens § 222, stk. 1 (gruppe 4) - sigtede en 35-årig mand og barnet en 14-årig pige(* 1)
KEN nr 11115 af 09/09/1982 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - falsk forklaring eller falsk anmeldelse - afhængighedsforhold til ægtefællen - tilståelse(* 1)
KEN nr 11110 af 08/09/1982 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - falsk forklaring eller falsk anmeldelse - faderskabssag(* 1)
KEN nr 11100 af 31/08/1982 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - falsk forklaring eller falsk anmeldelse(* 1)
KEN nr 11090 af 26/08/1982 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - straffelovens § 251(* 1)
KEN nr 11060 af 08/07/1982 - Gældende
Tiltalefrafald - allerede undergivet foranstaltning (gruppe 1) - sindssygdom - allerede dømt til behandling - tiltalerejsning fremfor straffelovens § 72 - berigelseskriminalitet(* 1)
KEN nr 11040 af 21/05/1982 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - straffelovens § 237 - fysisk egenskade(* 1)
KEN nr 11030 af 03/05/1982 - Gældende
Tiltalefrafald - færdselsdrab m.v. (gruppe 5) - forlovet dræbt(* 1)
KEN nr 11020 af 28/04/1982 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - straffelovens § 237(* 1)
KEN nr 11180 af 10/12/1981 - Gældende
Tiltalefrafald - færdselsdrab m.v. (gruppe 5) - moster dræbt(* 1)
KEN nr 11165 af 02/11/1981 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - straffelovens § 215 - forholdet til bistandslovens § 23(* 1)
KEN nr 11155 af 19/10/1981 - Gældende
Tiltalefrafald - straffelovens § 222, stk. 1 (gruppe 4) - sigtede en 25-årig mand og barnet en 14-årig pige(* 1)
KEN nr 11145 af 14/10/1981 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - straffelovens § 215(* 1)
KEN nr 11115 af 24/07/1981 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - falsk forklaring eller falsk anmeldelse - afhængighedsforhold til ægtefællen - tilståelse - tiltalerejsning(* 1)
KEN nr 11100 af 16/07/1981 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - straffelovens § 215 - tilståelse - påtaleopgivelse (* 1)
KEN nr 11090 af 01/07/1981 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - straffelovens § 119 mod fængselspersonale(* 1)
KEN nr 11080 af 13/05/1981 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - straffelovens § 237(* 1)
KEN nr 11065 af 29/04/1981 - Gældende
Tiltalefrafald - færdselsdrab m.v. (gruppe 5) - niece dræbt(* 1)
KEN nr 11055 af 21/04/1981 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - falsk forklaring eller falsk anmeldelse(* 1)
KEN nr 11045 af 05/03/1981 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - straffelovens § 239(* 1)
KEN nr 11035 af 27/02/1981 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - lighedshensyn - færdselsulykke med personskade(* 1)
KEN nr 11025 af 23/02/1981 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - straffelovens § 119, stk. 2 mod fængselspersonale (* 1)
KEN nr 11020 af 18/02/1981 - Gældende
Tiltalefrafald - straffelovens § 222, stk. 1 (gruppe 4) - sigtede en 39-årig mand og barnet en 13-årig pige - tiltalerejsning(* 1)
KEN nr 11011 af 03/02/1981 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - straffelovens § 237(* 1)
KEN nr 11155 af 22/12/1980 - Gældende
Tiltalefrafald - straffelovens § 222, stk. 1 (gruppe 4) - sigtede en 34-årig mand og barnet en 13-årig pige - tiltalerejsning - ej medvirkenansvar(* 1)
KEN nr 11140 af 05/11/1980 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - straffelovens § 237 - tiltalerejsning(* 1)
KEN nr 11100 af 01/10/1980 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - straffelovens § 237(* 1)
KEN nr 11090 af 11/09/1980 - Gældende
Tiltalefrafald - færdselsdrab m.v. (gruppe 5) barndomsven og udenforstående dræbt - tiltalerejsning (* 1)
KEN nr 11070 af 18/07/1980 - Gældende
Tiltalefrafald - færdselsdrab m.v. (gruppe 5) - svigerinde dræbt(* 1)
KEN nr 11050 af 29/05/1980 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - straffelovens § 215(* 1)
KEN nr 11100 af 27/11/1978 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - falsk forklaring eller falsk anmeldelse - faderskabssag - tiltalerejsning (* 1)
KEN nr 11090 af 06/11/1978 - Gældende
Tiltalefrafald - straffelovens § 222, stk. 1 (gruppe 4) - sigtede en 31-årig mand og barnet hans 13-årige broderdatter - tiltalerejsning(* 1)
KEN nr 11080 af 30/10/1978 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - straffelovens § 240 (* 1)
KEN nr 11065 af 03/10/1978 - Gældende
Benådning - benådningsbøde - inddrivelse af benådningsbøde.
KEN nr 11015 af 17/03/1978 - Gældende
Tiltalefrafald - straffelovens § 222, stk. 1 (gruppe 4) - sigtede en 29-årig mand og barnet en 14-årig pige - tiltalerejsning(* 1)
KEN nr 11040 af 30/03/1977 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - hospitalspersonales fejl - straffelovens § 241(* 1)
KEN nr 11015 af 10/02/1977 - Gældende
Tiltalefrafald - færdselsdrab m.v. (gruppe 5) - fader og udenforstående dræbt(* 1)
KEN nr 11035 af 08/06/1976 - Gældende
Tiltalefrafald - straffelovens § 222, stk. 1 (gruppe 4) - undtagelsesvis tiltalefrafald i stk. 2-sag - sigtede en 15-årig dreng og barnet hans 8-årige søster(* 1)
KEN nr 11050 af 06/10/1975 - Gældende
Tiltalefrafald - færdselsdrab m.v. (gruppe 5) - ægtefælle dræbt og udenforstående dræbt og tilskadekommet - alvorlig egenskade(* 1)
KEN nr 11015 af 13/02/1975 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - straffelovens § 119, stk. 2, mod domsmænd(* 1)
KEN nr 11085 af 03/12/1974 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - menalt normal - falsk forklaring eller falsk anmeldelse(* 1)
KEN nr 11075 af 30/10/1974 - Gældende
Tiltalefrafald - færdselsdrab m.v. (gruppe 5) - svoger dræbt(* 1)
KEN nr 11055 af 10/07/1974 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - falsk forklaring eller falsk anmeldelse - afhængighedsforhold til ægtefællen(* 1)
KEN nr 11015 af 18/01/1974 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - straffelovens § 237(* 1)
KEN nr 11045 af 08/11/1973 - Gældende
Tiltalefrafald - færdselsdrab m.v. (gruppe 5) - begge parter skyld - hustru dræbt og forlovet tilskadekommet(* 1)
KEN nr 11031 af 05/09/1973 - Gældende
Tiltalefrafald - færdselsdrab m.v. (gruppe 5) - datter og udenforstående dræbt(* 1)
KEN nr 11011 af 21/03/1973 - Gældende
Tiltalefrafald - færdselsdrab m.v. (gruppe 5) - 8-årig søn dræbt - spirituskørsel - egenskade(* 1)
UDT nr 9681 af 23/12/2003 - Gældende
Udtalelse afgivet af Indenrigs- og sundhedsministeriet om lovligheden af en bodsbelagt tavshedsklausul i en fratrædelsesaftale mellem en kommune og en tidligere ansat
UDT nr 11371 af 26/09/1989 - Gældende
Tavshedspligt for lærere der varetager indvandrerundervisning
UDT nr 11355 af 28/07/1989 - Gældende
Straffeloven - tavshedspligtsforholdet mellem personalet på et apotek og privatpraktiserende læger