Herunder kan du søge efter yderligere oplysninger hos det ansvarlige ministerium:

 

Supplerende litteratur


BEK nr 898 af 25/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 1-3, i lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v., lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. og retsplejeloven (Udvidet besøgsafskæring m.v., tvungen opsparing, adgang til AMU-kurser, alkoholkontrol, udvidet adgang til konfiskation m.v.)
BEK nr 388 af 09/04/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v., retsplejeloven og lov om Offerfonden (Reorganisering af kriminalforsorgen, herunder begrænsning af klageadgangen)
BEK nr 1129 af 28/08/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om udgang til indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner (udgangsbekendtgørelsen)
BEK nr 901 af 25/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om beskæftigelse m.v. af indsatte i kriminalforsorgens institutioner
BEK nr 874 af 25/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om udsættelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf og den administrative behandling af sager om benådning (udsættelses- og benådningsbekendtgørelsen)
BEK nr 873 af 25/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen)
(Bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen)
BEK nr 872 af 25/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)
(Iværksættelsesbekendtgørelsen)
BEK nr 871 af 25/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen på indkvarteringsstedet under intensiv overvågning og kontrol
BEK nr 870 af 25/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om undersøgelse af indsattes person og opholdsrum i kriminalforsorgens institutioner (undersøgelsesbekendtgørelsen)
BEK nr 868 af 25/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om behandlingen af sager om konfiskation i kriminalforsorgens institutioner (konfiskationsbekendtgørelsen)
BEK nr 867 af 25/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om anbringelse af dømte i institution m.v. uden for fængsel eller arresthus (§ 78-bekendtgørelsen)
BEK nr 866 af 25/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om indsattes adgang til fællesskab m.v. med andre indsatte i kriminalforsorgens institutioner (fællesskabsbekendtgørelsen)
BEK nr 576 af 29/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige
BEK nr 499 af 17/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om behandlingen af 15-17 årige, der anbringes i kriminalforsorgens institutioner
BEK nr 244 af 23/03/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om forsøgsordning med vilkår om elektronisk overvågning ved udgang og prøveløsladelse
BEK nr 229 af 20/03/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om en forsøgsordning med anvendelse af røntgenscanner i kriminalforsorgens institutioner
BEK nr 192 af 09/03/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om indsattes adgang til at medtage, besidde og råde over egne genstande m.v. og penge i kriminalforsorgens institutioner (genstandsbekendtgørelsen)
(Genstandsbekendtgørelsen)
BEK nr 1464 af 11/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om satser for vederlag m.v. til indsatte i kriminalforsorgens institutioner (2018)
BEK nr 1013 af 09/08/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om kriminalforsorgens tilsyn med prøveløsladte, betinget dømte m.v. (tilsynsbekendtgørelsen)
BEK nr 855 af 28/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen)
(Løsladelsesbkendtgørelsen)
BEK nr 854 af 28/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om adgangen til at telefonere for indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner (telefonbekendtgørelsen)
BEK nr 853 af 28/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om adgangen til brevveksling for indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner (brevbekendtgørelsen)
BEK nr 852 af 28/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om adgangen til besøg m.v. til indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner (besøgsbekendtgørelsen)
BEK nr 768 af 14/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af millimeterbølgescanner i kriminalforsorgens institutioner
BEK nr 296 af 28/03/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af magt over for indsatte i kriminalforsorgens institutioner (magtanvendelsesbekendtgørelsen)
BEK nr 72 af 18/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om behandlingen af sager om modregning af erstatningsbeløb og af bøder for udeblivelse fra afsoning over for indsatte i kriminalforsorgens institutioner (modregningsbekendtgørelsen)
(Modregningsbekendtgørelsen)
BEK nr 1111 af 17/08/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af sikringsmidler i kriminalforsorgens institutioner
BEK nr 1036 af 23/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om udståelse af strafcelle, anvendelse af forhørscelle og behandlingen af disciplinærsager (disciplinærstrafbekendtgørelsen)
BEK nr 741 af 15/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om erstatning og godtgørelse til indsatte i kriminalforsorgens institutioner og til dømte og prøveløsladte under udførelse af samfundstjeneste for følger af ulykkestilfælde m.v.
BEK nr 176 af 26/02/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen)
(Anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen)
BEK nr 590 af 30/04/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v.
BEK nr 429 af 09/04/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om udelukkelse af indsatte fra fællesskab, herunder anbringelse i observationscelle m.v., i fængsler og arresthuse (bekendtgørelse om udelukkelse fra fællesskab)
BEK nr 425 af 09/04/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om behandlingen af begæring om domstolsprøvelse af visse endelige administrative afgørelser om fuldbyrdelse af straf m.v.
BEK nr 424 af 09/04/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om kriminalforsorgsområder under Direktoratet for Kriminalforsorgen
BEK nr 423 af 09/04/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om behandlingen af krav fra dømte og varetægtsarrestanter om erstatning i anledning af uforskyldte indgreb under fuldbyrdelse af straf m.v.
BEK nr 422 af 09/04/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om indsattes udgivelse af blad i kriminalforsorgens institutioner
BEK nr 421 af 09/04/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om begrænsning af kriminalforsorgens pligt til at udarbejde handleplaner efter straffuldbyrdelsesloven for indsatte, prøveløsladte og betinget dømte
BEK nr 417 af 09/04/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om fotografering og optagelse af fingeraftryk af indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring (fotobekendtgørelsen)
(Fotobekendtgørelsen)
BEK nr 416 af 09/04/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om behandlingen af sager om prøveudskrivning af forvaringsdømte (prøveudskrivningsbekendtgørelsen)
(Prøveudskrivningsbekendtgørelsen)
BEK nr 414 af 09/04/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om klageadgang i sager om eftergivelse af bøder, offerbidrag, konfiskationsbeløb og sagsomkostninger
BEK nr 413 af 09/04/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om gennemførelsen af medindflydelse for indsatte i kriminalforsorgens institutioner (talsmandsbekendtgørelsen)
BEK nr 411 af 09/04/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om beregning af straffetiden m.v. (strafberegningsbekendtgørelsen)
BEK nr 409 af 09/04/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om opkrævning af visse bøder, offerbidrag, konfiskationsbeløb, sagsomkostninger m.v. samt afgørelse om udståelse af forvandlingsstraf for bøde (bødebekendtgørelsen)
BEK nr 408 af 09/04/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om rådgivning før straffuldbyrdelsens iværksættelse
BEK nr 405 af 09/04/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om adgangen til kontakt til medierne for indsatte i kriminalforsorgens institutioner
(Mediebekendtgørelsen)
BEK nr 403 af 09/04/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om tilladelse til strafafbrydelse (strafafbrydelsesbekendtgørelsen)
(Strafafbrydelsesbekendtgørelsen)
BEK nr 399 af 09/04/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om sundhedsmæssig bistand til indsatte i kriminalforsorgens institutioner
BEK nr 397 af 09/04/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om betaling for ophold i kriminalforsorgens institutioner
BEK nr 852 af 16/10/2002 - Gældende
Bekendtgørelse om tvangsbehandling af visse indsatte i Anstalten ved Herstedvester (tvangsbehandlingsbekendtgørelsen)
(Tvangsbehandlingsbekendtgørelsen)
BEK nr 398 af 17/05/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af forskellige bekendtgørelser og cirkulærer i forbindelse med gennemførelsen af straffuldbyrdelsesloven
(Ophævelsesbekendtgørelsen)
RES nr 9220 af 24/01/1994 - Gældende
Kongelig resolution om bemyndigelse til eftergivelse af visse frihedsstraffe på 60 dage eller derunder idømt for spiritus- eller promillekørsel
RES nr 9221 af 05/02/1988 - Gældende
Kongelig resolution om bemyndigelse til eftergivelse af visse hæftestraffe
RES nr 9218 af 08/05/1985 - Gældende
Kongelig resolution om bemyndigelse til eftergivelse eller nedsættelse af bøder og konfiskationer
RES nr 9222 af 26/08/1981 - Gældende
Kongelig resolution om bemyndigelse til afkortning af uforskyldt varetægtsperiode i en ikke fuldbyrdet frihedsstraf
RES nr 9219 af 24/06/1975 - Gældende
Kongelig resolution om bemyndigelse til eftergivelse af korte frihedsstraffe, bøder og konfiskationer
CIR1H nr 9514 af 26/06/2018 - Gældende
Cirkulære om visse sagsbehandlingsspørgsmål ved behandlingen af sager om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (Til kriminalforsorgsområderne)
CIR1H nr 9842 af 04/09/2017 - Gældende
Cirkulære om kriminalforsorgens tilsyn med prøveløsladte, betinget dømte m.v. (tilsynscirkulæret)
CIR1H nr 9366 af 26/04/2016 - Gældende
Cirkulære om behandling m.v. af sager om udgang til indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner (Til kriminalforsorgsområderne og politiet)
CIR1H nr 9364 af 26/04/2016 - Gældende
Cirkulære om behandling m.v. af sager, hvor afgørelse om prøveløsladelse træffes af Direktoratet for Kriminalforsorgen efter indstilling fra kriminalforsorgsområdet (Til kriminalforsorgsområderne og politiet)
CIR nr 9265 af 30/04/2015 - Gældende
Cirkulære om udsættelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf og den administrative behandling af sager om benådning (udsættelses- og benådningscirkulæret)
CIR nr 9203 af 13/04/2015 - Gældende
Cirkulære om anbringelse af dømte i institution m.v.uden for fængsel eller arresthus (§ 78-cirkulæret)
VEJ nr 9766 af 11/09/2018 - Gældende
Vejledning om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesvejledningen)
(Løsladelsesvejledningen)
VEJ nr 9764 af 11/09/2018 - Gældende
Vejledning om udgang til indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner (udgangsvejledningen)
(udgangsvejledningen)
VEJ nr 9513 af 26/06/2018 - Gældende
Vejledning om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (vejledning om strafudståelse på bopælen)
(Vejledning om strafudståelse på bopælen)
VEJ nr 9509 af 25/06/2018 - Gældende
Vejledning om bekendtgørelse om indsattes adgang til at medtage, besidde og råde over egne genstande m.v. og penge i kriminalforsorgens institutioner (genstandsvejledningen)
(genstandsbekendtgørelsen)
VEJ nr 9508 af 25/06/2018 - Gældende
Vejledning om adgangen til besøg m.v. til indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner (besøgsvejledningen)
(besøgsvejledningen)
VEJ nr 9205 af 03/04/2018 - Gældende
Vejledning om forsøgsordning med vilkår om elektronisk overvågning ved udgang og prøveløsladelse
VEJ nr 9145 af 12/03/2018 - Gældende
Vejledning om erstatning og godtgørelse til indsatte i kriminalforsorgens institutioner og til dømte og prøveløsladte under udførelse af samfundstjeneste for følger af ulykkestilfælde m.v.
VEJ nr 9843 af 04/09/2017 - Gældende
Vejledning om kriminalforsorgens tilsyn med prøveløsladte, betinget dømte m.v. (tilsynsvejledningen)
VEJ nr 9553 af 19/06/2017 - Gældende
Vejledning om bekendtgørelse om begrænsning af kriminalforsorgens pligt til at udarbejde handleplaner efter straffuldbyrdelsesloven for indsatte, prøveløsladte og betinget dømte
VEJ nr 10396 af 23/12/2016 - Gældende
Instruks om udstedelse af bødeforelæg ved udeblivelse fra afsoning
VEJ nr 9819 af 18/08/2016 - Gældende
Vejledning om anvendelse af sikringsmidler i kriminalforsorgens institutioner
VEJ nr 9818 af 18/08/2016 - Gældende
Vejledning om undersøgelse af indsattes person og opholdsrum i kriminalforsorgens institutioner (undersøgelsesvejledningen)
VEJ nr 9715 af 11/07/2016 - Gældende
Vejledning om behandlingen af sager om disciplinærstraf, konfiskation og modregning af erstatningsbeløb (disciplinærstrafvejledningen)
VEJ nr 9264 af 30/04/2015 - Gældende
Vejledning om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v.
VEJ nr 9218 af 13/04/2015 - Gældende
Vejledning om tilladelse til strafafbrydelse (strafafbrydelsesvejledningen)
(strafafbrydelsesvejledningen)
VEJ nr 9212 af 13/04/2015 - Gældende
Vejledning om indsattes adgang til fællesskab m.v. med andre indsatte i kriminalforsorgens institutioner (fællesskabsvejledningen)
VEJ nr 9209 af 13/04/2015 - Gældende
Vejledning om indsattes udgivelse af blad i kriminalforsorgens institutioner
VEJ nr 9207 af 13/04/2015 - Gældende
Vejledning om betaling for ophold i kriminalforsorgens institutioner
VEJ nr 9206 af 13/04/2015 - Gældende
Vejledning om opkrævning af visse bøder, offerbidrag, konfiskationsbeløb og sagsomkostninger og om afgørelse om udståelse af forvandlingsstraf for bøde (bødevejledningen)
SKR nr 9821 af 24/08/2017 - Gældende
Skrivelse om behandlingsgaranti for indsatte stofmisbrugere (Til kriminalforsorgens områdekontorer)
SKR nr 9581 af 28/06/2017 - Gældende
Skrivelse om bekendtgørelse om adgangen til at telefonere for indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner (telefonbekendtgørelsen)
SKR nr 9580 af 28/06/2017 - Gældende
Skrivelse om bekendtgørelse om adgangen til brevveksling for indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner
SKR nr 9315 af 30/03/2017 - Gældende
Skrivelse om bekendtgørelse om anvendelse af magt over for indsatte i kriminalforsorgens institutioner
SKR nr 9217 af 13/04/2015 - Gældende
Skrivelse om bekendtgørelse om adgangen til kontakt til medierne for indsatte i kriminalforsorgens institutioner
SKR nr 9210 af 13/04/2015 - Gældende
Skrivelse om bekendtgørelse om gennemførelsen af medindflydelse for indsatte i kriminalforsorgens institutioner
SKR nr 9199 af 13/04/2015 - Gældende
Skrivelse om bekendtgørelse om sundhedsmæssig bistand til indsatte i kriminalforsorgens institutioner
SKR nr 9534 af 01/01/2007 - Gældende
Skrivelse om tv-ordningen for indsatte
SKR nr 36 af 19/04/2006 - Gældende
Skrivelse om visse spørgsmål ved behandlingen af sager om udeblivelse efter tilsigelse til afsoning
SKR nr 69 af 28/07/2004 - Gældende
Skrivelse om udtagning af urinprøver efter straffuldbyrdelseslovens § 60 a m.v. og om begrænsning af tilsynsmyndighedens pligt til at udarbejde handleplaner
(Til kriminalforsorgens institutioner og afdelinger)
SKR nr 102 af 21/10/2002 - Gældende
Skrivelse om bekendtgørelse om tvangsbehandling af visse indsatte i Anstalten ved Herstedvester
SKR nr 11988 af 19/06/2001 - Gældende
Særtryk af reglerne om fuldbyrdelse af straf
SKR nr 87 af 16/05/2001 - Gældende
Skrivelse om bekendtgørelse om anvendelse af magt over for indsatte i fængsler og arresthuse
SKR nr 27097 af 04/07/1995 - Gældende
Skrivelse vedrørende forsegling af indsattes nedpakkede effekter
(Kriminalforsorgens fængsler, pensioner, tjenestestederne i Grønland, arrestinspektørerne)
CIS nr 9765 af 11/09/2018 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om retningslinjer for ledsaget udgang (udgangsledsagerinstruksen) (Til kriminalforsorgsområderne)
CIS nr 9148 af 16/03/2018 - Gældende
Skrivelse om gruppevise udflugter m.v. fra kriminalforsorgens institutioner (Til kriminalforsorgsområderne)
CIS nr 9105 af 02/03/2018 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om reglerne for indsattes adgang til udøvelse af religion i kriminalforsorgens institutioner (Til kriminalforsorgsområderne)
CIS nr 9374 af 26/04/2016 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om anvendelse af sikringsmidler og godkendelse af håndjern (Til kriminalforsorgsområderne)
CIS nr 9299 af 04/05/2015 - Gældende

(Til kriminalforsorgens tjenestesteder)
CIS nr 9282 af 30/04/2015 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om høring af politiet inden der gives tilladelse til udgang eller træffes afgørelse om prøveløsladelse i sager vedrørende dømte med tilknytning til en rocker- eller bandegruppering m.v.
(Til kriminalforsorgsområderne)
CIS nr 9491 af 12/10/2012 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om visse sagsbehandlingsspørgsmål af særlig relevans ved behandlingen af sager om overførsel til arrestafdelingerne i Politigårdens Fængsel og Ndr. 0 i Statsfængslet i Nyborg
(Til samtlige fængsler og arresthuse)
CIS nr 9243 af 13/05/2005 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om udflugter til svømmehaller mv. fra kriminalforsorgens institutioner
(Til kriminalforsorgens institutioner)
CIS nr 117 af 10/10/2003 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om behandling af berusede indsatte i de åbne fængsler
(Til kriminalforsorgens fængsler og arresthusene)
CIS nr 106 af 16/05/2001 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om visse overgangsspørgsmål i forbindelse med gennemførelsen af straffuldbyrdelsesloven